Wnioski i formularze do pobrania

Wszystkie druki zamieszczono w formacie PDF (Portable Document Format)

Deklaracja zawierająca informacje niezbędne do dopisania do rejestru wyborców obywateli państw członkowskich UE niebędących obywatelami Polski (25kB) pdf

Uzyskanie informacji o danych osobowych (27kB) pdf

Wniosek o udostepnienie rejestru wyborców (25kB) pdf

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w części B (26kB) pdf

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w części A (25kB) pdf

Wniosek o wydanie uwierzytelnionej kopii dokumentów (27kB) pdf

Wpisanie do rejestru wyborców - informacja (28kB) pdf

Wpisanie do rejestru wyborców - wymagane dokumenty (28kB) pdf

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (200kB) pdf

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym (138kB) pdf

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika (92kB) plik

Zawiadomienie o zawarciu umowy miedzy pracodawcą a młodocianym pracownikiem w sprawie przygotowania zawodowego (59kB) plik

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (386kB) plik

Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (124kB) plik

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (74kB) word

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaz napojów alkoholowych podczas organizacji przyjęć (67kB) word

Wniosek o wydanie stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (76kB) word

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych (47kB) word

Karta usług - Wniosek o wyrażenie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli (66kB) pdf

Wniosek o wyrażenie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli (62kB) pdf


Sprawy związane z dowodami osobistymi:

Wniosek o wydanie dowodu osobistego – informacja (40kB) pdf

Elektroniczny wniosek o wydanie dowodu osobistego - pdf (247kB) pdf

Elektroniczny wniosek o wydanie dowodu osobistego - word (372kB) word

Wniosek o wydanie dowodu osobistego - pdf (317kB) pdf

Wniosek o wydanie dowodu osobistego - word (254kB) word

Formularz zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych - pdf (314kB) pdf

Formularz zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych - word (336kB) word

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego - pdf (246kB) pdf

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego - word (263kB) word

Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych - pdf (67kB) pdf

Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych - word (18kB) word

Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego - pdf (169kB) pdf

Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego - word (105kB) word

Zawiadomienie o konieczności unieważnienia dowodu osobistego - pdf (253kB) pdf

Zawiadomienie o konieczności unieważnienia dowodu osobistego - word (158kB) word

Zgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym - pdf (400kB) pdf

Zgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym - word (187kB) word

Zgłoszenie zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym - pdf (212kB) pdf

Zgłoszenie zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym - word (74kB) word

Wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk (59kB) pdf


Sprawy związane z meldunkami:

Informacja dotycząca wymeldowania z pobytu stałego, zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego (28kB) pdf

Informacja dotycząca zameldowania cudzoziemców na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy i wymeldowania cudzoziemca z miejsca pobytu czasowego trwającego do 3 miesięcy (37kB) pdf

Wzór pełnomocnictwa - pdf (18kB) pdf

Wzór pełnomocnictwa - word (29kB) word

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL - pdf (209kB) pdf

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu - pdf (32kB) pdf

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu - word (22kB) word

Zgłoszenie pobytu czasowego - pdf (399kB) pdf

Zgłoszenie pobytu czasowego - word (171kB) word

Zgłoszenie pobytu stałego - pdf (415kB) pdf

Zgłoszenie pobytu stałego - word (170kB) word

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego - pdf (330kB) pdf

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego - word (198kB) word

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego - pdf (236kB) pdf

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego - word (160kB) word

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy - pdf (150kB) pdf

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy - word (195kB) word

Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP - pdf (183kB) pdf


Sprawy związane z Urzędem Stanu Cywilnego:

Informacja o wydawaniu odpisów aktów stanu cywilnego i innych dokumentów z rejestru stanu cywilnego (62kB) pdf

Informacja o zawarciu i rejestracji małżeństw (43kB) pdf

Informacja o zgłoszeniu i rejestracji zgonu (25kB) pdf

Informacja o zmianie imienia i nazwiska (53kB) pdf

Informacja o przeniesieniu zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego czyli transkrypcja (42kB) pdf

Informacja o sprostowaniu / uzupełnieniu aktu stanu cywilnego (42kB) pdf

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego - pdf (61kB) pdf

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego - word (47kB) word

Wniosek o przeniesienie (transkrypcję) zagranicznego aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego - pdf (67kB) pdf

Wniosek o przeniesienie (transkrypcję) zagranicznego aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego - word (55kB) word

Pełnomocnictwo do wpisu aktu zagranicznego do rejestru stanu cywilnego - pdf (44kB) pdf

Pełnomocnictwo do wpisu aktu zagranicznego do rejestru stanu cywilnego - word (31kB) word

Wniosek o odtworzenie aktu stanu cywilnego - pdf (55kB) pdf

Wniosek o odtworzenie aktu stanu cywilnego - word (35kB) word

Wniosek o sprostowanie / uzupełnienie aktu stanu cywilnego - pdf (65kB) pdf

Wniosek o sprostowanie / uzupełnienie aktu stanu cywilnego - word (43kB) word

Wniosek o zmianę imienia i/lub nazwiska - pdf (69kB) pdf

Wniosek o zmianę imienia i/lub nazwiska - word (45kB) word

Wniosek o zmianę imienia i/lub nazwiska dziecka - pdf (60kB) pdf

Wniosek o zmianę imienia i/lub nazwiska dziecka - word (40kB) word

Oświadczenie drugiego rodzica (opiekuna prawnego) o zgodzie na zmianę imienia i/lub nazwiska dziecka - pdf (30kB) pdf

Oświadczenie drugiego rodzica (opiekuna prawnego) o zgodzie na zmianę imienia i/lub nazwiska dziecka - word (36kB) word

Oświadczenie dziecka powyżej 13 lat o zgodzie na zmianę jego imienia i/lub nazwiska - pdf (30kB) pdf

Oświadczenie dziecka powyżej 13 lat o zgodzie na zmianę jego imienia i/lub nazwiska - word (38kB) word

Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym - pdf (96kB) pdf

Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym - word (139kB) word

Wniosek o uznanie wyroku rozwodowego orzeczanego po 1 maja 2004 r. w państwach należących do Unii Europejskiej - pdf (47kB) pdf

Wniosek o uznanie wyroku rozwodowego orzeczanego po 1 maja 2004 r. w państwach należących do Unii Europejskiej - word (40kB) word

metryczka


Wytworzył: Waldemar Gatzka (20 grudnia 2011)
Opublikował: Waldemar Gatzka (20 grudnia 2011, 10:29:34)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (19 maja 2022, 12:48:50)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 11041