Kodeks etyczny pracowników Urzędu Miejskiego w Lubniewicach

Zarządzenie nr 39/2011
Burmistrza Lubniewic
z dnia 30 września 2011

w sprawie wprowadzenia kodeksu etycznego pracowników Urzędu Miejskiego w Lubniewicach

Na podstawie  art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591) w związku z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 18 marca 2009r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 220, poz. 1721),
 
zarządzam co następuje:
 
KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W LUBNIEWICACH. 
 
 
„Władza państwowa jest władzą służebną
w stosunku do praw obywateli i prawa w ogóle.
Członek korpusu służby cywilnej traktuje pracę
jako służbę publiczną, ma zawsze na względzie
dobro Rzeczypospolitej Polskiej, jej ustrój demokratyczny
oraz chroni uzasadnione interesy każdej osoby (...).”
 
 
Kodeks Etyki Służby Cywilnej
Zarządzenie Nr 114 Prezesa Rady Ministrów
z dnia 11.10.2002 r. w sprawie ustanowienia
Kodeksu Etyki Służby Cywilnej
(M. P. Nr 46, poz. 683) 
 
 
PREAMBUŁA
 
Kodeks Etyczny jest zbiorem norm moralnych, którymi powinni kierować się Pracownicy Urzędu Miejskiego w Lubniewicach w kontaktach z Obywatelami oraz w relacjach pomiędzy Pracownikami.
Celem Kodeksu jest przyczynianie się do respektowania fundamentalnych wartości i standardów zachowania Pracowników Urzędu.
Zapisy zawarte w Kodeksie Etycznym służą kształtowaniu prawidłowych postaw etycznych wśród Pracowników, poprawie jakości ich pracy, promowaniu otwartości i uczciwości Pracowników oraz zwiększeniu zaufania Mieszkańców do Urzędu Miejskiego w Lubniewicach.
 
 
POSTANOWIENIA WSTĘPNE
 
§ 1
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1) urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Lubniewicach
2) kodeksie – należy przez to rozumieć Kodeks Etyczny Pracowników Urzędu Miejskiego
w Lubniewicach
3) pracowniku – należy przez to rozumieć Pracownika Urzędu Miejskiego w Lubniewicach

ZASADY OGÓLNE
 
§ 2
1. Kodeks zawiera normy regulujące sferę moralną związaną z wykonywaniem przez pracowników zadań służby publicznej.
2. Za podstawową zasadę, której przestrzegają pracownicy, uważa się służenie interesom państwa oraz społeczności lokalnej.
3. Przy wykonywaniu swoich obowiązków pracownik postępuje zgodnie z wartościami przyjętymi w demokratycznym społeczeństwie.
4. Reprezentując urząd, pracownik dba o jego dobre imię w miejscu pracy i poza nim.
 
 
ZASADY POSTĘPOWANIA
 
§ 3
W swoich działaniach pracownik kieruje się następującymi zasadami:
1) praworządności,
2) uczciwości i rzetelności,
3) współmierności,
4) odpowiedzialności
5) bezstronności,
6) niedyskryminowania,
7) przejrzystości i jawności postępowania,
8) profesjonalizmu,
9) uprzejmości i życzliwości.
 
 
§ 4
1. Pracownik wykonuje powierzone mu obowiązki z zachowaniem zasady    praworządności:
1) działa w zgodzie z obowiązującymi przepisów prawa,
2) korzysta z nadanych mu uprawnień wyłącznie dla osiągnięcia celu, dla którego uprawnienia te zostały mu powierzone.
 
§ 5
Pracownik kieruje się zasadą uczciwości i rzetelności:
1) wykonuje swoje obowiązki rzetelnie, sumiennie i sprawnie,
2) nie podejmuje prac ani zajęć, które kolidują z obowiązkami służbowymi,
3) racjonalnie gospodaruje majątkiem i środkami publicznymi, a powierzone mu zasoby oraz mienie komunalne wykorzystuje jedynie w celach służbowych,
4) nie czerpie korzyści materialnych ani osobistych od osób zaangażowanych w prowadzone sprawy,
5) przedkłada dobro publiczne nad interesy własne i swojego środowiska,
6) podejmuje decyzje niezwłocznie, nie później niż w terminie przewidzianym przepisami prawa.
 
§ 6
Pracownik stosuje zasady współmierności:
1) przestrzega zasady racjonalności działań w stosunku do zamierzonego celu,
2) unika w szczególności ograniczania praw obywateli lub nakładania na nich zbędnych obciążeń. 
 
§ 7
Pracownik postępuje w sposób odpowiedzialny:
1) odpowiada ze efekty swojej pracy, niezależnie od zajmowanego stanowiska,
2) nie uchyla się od podejmowania decyzji oraz wynikających z nich konsekwencji,
3) wszystkie działania podejmuje z pełną świadomością konsekwencji jakie za sobą niosą lub mogą przynieść,
4) dochowuje tajemnicy ustawowo chronionej. Nie ujawnia i nie wykorzystuje informacji poufnych dla osobistych korzyści w czasie trwania stosunku pracy, ani po jego zakończeniu.
 
§ 8
Pracownik realizuje powierzone mu zadania z zachowaniem zasady bezstronności:
1) na decyzje oraz działania przez niego podejmowane nie ma wpływu presja polityczna lub interes osobisty,
2) nie manifestuje publicznie swoich poglądów politycznych,
3) dba o jasność i przejrzystość własnych relacji z osobami pełniącymi funkcje polityczne,
4) nie angażuje się w działania, które mogą wpływać negatywnie na obiektywizm podejmowanych decyzji lub na wizerunek urzędu.
 
§ 9
Przy wykonywaniu zadań pracownik stosuje zasadę niedyskryminowania:
1) przestrzega zasady równego traktowania,
2) wykonuje swoje obowiązki  bez przejawów dyskryminacji i faworyzowania z jakichkolwiek przyczyn, bez względu na motywy takiego postępowania.
 
§ 10
Pracownik kieruje się zasadą przejrzystości i jawności postępowania:
1) dba o jasność i przejrzystość własnych relacji z otoczeniem,
2) dokłada wszelkich starań, by prowadzone przez niego czynności były jawne, zrozumiałe oraz wolne od podejrzeń o jakąkolwiek formę interesowności,
3) mając na względzie jawność działania administracji publicznej, umożliwia obywatelom dostęp do informacji publicznych, zgodnie z przepisami prawa.
 
§ 11
Pracownik działa w sposób profesjonalny:
1) stale rozwija swoje kompetencje, wiedzę i umiejętności,
2) dąży do pełnej znajomości aktów prawnych oraz procedur administracyjnych niezbędnych do wykonywania powierzonych mu obowiązków,
3) potrafi w sposób merytoryczny i prawny uzasadnić podejmowane przez siebie decyzje i sposób postępowania,
4) działa w oparciu o zasady dobrej praktyki administracyjnej.
 
§ 12
Pracownik jest uprzejmy i życzliwy:
1) w relacjach zawodowych zachowuje się uprzejmie oraz służy pomocą,
2) przestrzega zasad kultury osobistej zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim,
dba o dobre stosunki międzyludzkie we wzajemnych relacjach pomiędzy pracownikami i w kontaktach z obywatelami.
 
§ 13
1. Każdy pracownik  reprezentuje urząd, a jego godna postawa wpływa na wizerunek całego urzędu.
2. Zachowanie urzędnika w urzędzie i na spotkaniach zewnętrznych powinno być godne, odpowiedzialne, uprzejme i kulturalne.
3. Pracownicy zobowiązani są do stonowanego i schludnego ubioru godnego pracownika samorządowego, wyrażając tym samym szacunek dla klienta jednostki w której wykonują powierzoną pracę.
4. Pracownik dba o własną higienę i porządek w miejscu pracy, a jego stosowny wizerunek harmonizuje z powagą urzędu.
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
§ 14
1. Kodeks jest dokumentem wewnętrznym Urzędu Miejskiego w Lubniewicach. Zapisy kodeksu obowiązują wszystkich pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach bez względu na podstawę nawiązania stosunku pracy.
2. Każdy pracownik jest osobiście odpowiedzialny za przestrzeganie kodeksu oraz kierowanie się jego zasadami.
3. Postanowienia niniejszego kodeksu naruszają ci pracownicy, którzy wskutek postępowania, zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim, ryzykują utratę zaufania niezbędnego przy realizacji zadań publicznych lub naruszają wartości i zasady, o których mowa w kodeksie.
4. Za nie przestrzeganie niniejszego kodeksu pracownik ponosi odpowiedzialność porządkową przewidzianą prawem za naruszenie zasad organizacji pracy. 
 
§ 15
1. Kodeks jest poddawany okresowym ocenom wewnętrznym i zewnętrznym, a wypracowane wnioski będą wykorzystywane do doskonalenia jego zapisów oraz podnoszenia standardu usług świadczonych przez pracowników urzędu.
2. Zasady przeglądu i monitoringu Kodeksu Etycznego Pracowników Urzędu Miejskiego w Lubniewicach zawierają załączniki nr 1 – 3 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 16
1. Kierownicy wydziałów Urzędu Miejskiego w Lubniewicach upowszechniają  zasady zawarte w niniejszym kodeksie wśród podległych im pracowników.
3. Oświadczenie o zapoznaniu się pracownika z niniejszym kodeksem zamieszczane jest w części B akt osobowych pracownika. 
 
§ 17
Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Lubniewic.
 
§ 18
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania.


 
Chcąc zmusić ludzi aby dobrze o nas mówili, jedyny sposób to czynić dobrze. 
                                                                                            Wolter
 
 
W jakich kolorach chodzić do pracy. Kolor stroju jest sygnałem komunikacji interpersonalnej.
I tak na przykład ciemne stonowane kolory budują prestiż i kojarzą się z powagą, metaliczne – przepych
i bogactwo, jaskrawe, żywe – dynamizm i aktywność, nowoczesność, kolory pastelowe – finezję i delikatność. Kolor niebieski wzbudza zaufanie, dlatego często ubiera się tak prezenterów telewizyjnych, osoby pracujące
w handlu bezpośrednim i na odpowiedzialnych stanowiskach. Barwy jakie wybieramy powinny pozostawać
w harmonii z naszym typem urody i być zgodne z polityką firmy.  Nie stosujmy więcej niż dwóch, trzech kolorów naraz. Wzory na materiale są dopuszczalne, ale stonowane. Kolory godne polecenia to: szary, ciemny brąz, gorzka czekolada, waniliowy, błękit, czarny stosowany z umiarem, beże, bordo, ciemna zieleń i większość pasteli
Pamiętajmy, że owszem „Nie szata zdobi człowieka”, ale „Jak Cię widzą, tak Cię piszą”.
A wizerunek nasz jest wizerunkiem naszego urzędu.


Załącznik nr 1 do zarządzenia (25kB) word

Załącznik nr 2 do zarządzenia (37kB) word

Załącznik nr 3 do zarządzenia (32kB) word

metryczka


Wytworzył: Lidia Jagiełło (23 kwietnia 2014)
Opublikował: Waldemar Gatzka (23 kwietnia 2014, 08:15:46)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 7564