Opłaty i podatki

Uchwała nr XIV/91/2011
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 29 grudnia 2011
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych do stosowania na terenie Miasta i Gminy Lubniewice

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.), w związku z art. 6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010r. Nr 95,poz.613 z późn.zm.), art.6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r.o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz.969 z późn.zm.), art.6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz.1682 z późn.zm.) Rada Miejska, uchwala, co następuje:


§ 1
Określa się wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych do stosowania na terenie Miasta i Gminy Lubniewice określone w załącznikach do uchwały. - załącznik Nr 1- Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1 - załącznik Nr 2- Informacja w sprawie podatku rolnego IR-1 - załącznik Nr 3- Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1 - załącznik Nr 4 – Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości DN-2 - załącznik Nr 5- Deklaracja w sprawie podatku rolnego DR-2 - załącznik Nr 6- - Deklaracja w sprawie podatku leśnego DL-2

§ 2
Traci moc Uchwała Nr X/84/2003 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 10 grudnia 2003r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i ma zastosowanie od roku 2012.

 

Załącznik nr 1 - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (49kB) pdf

Załącznik nr 2 - Informacja w sprawie podatku rolnego (45kB) pdf

Załącznik nr 3 - Informacja w sprawie podatku leśnego (39kB) pdf

Załącznik nr 4 - Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości (53kB) pdf

Załącznik nr 5 - Deklaracja w sprawie podatku rolego (53kB) pdf

Załącznik nr 6 - Deklaracja w sprawie podatku leśnego (45kB) pdf

Powyższa uchwała obowiązuje w 2013, 2014 i 2015 roku.

-----------------------------------------------------------------

Uchwały podatkowe obowiązujące w 2014 roku:

Uchwała Nr XII/72/2011 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30.11.2011 r. w sprawie wysokości stawek i zasad poboru opłaty miejscowej obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Lubniewice (89kB) pdf

Uchwała Nr XXII/161/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 29.11.2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Lubniewice (271kB) pdf

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXII/161/2012 (77kB) pdf

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXII/161/2012 (73kB) pdf

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXII/161/2012 (57kB) pdf

Uchwała Nr XXII/162/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 29.11.2012 r. w sprawie wysokości stawek i zasad poboru opłaty od posiadania psów obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Lubniewice (87kB) pdf

Uchwała Nr XXI/156/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 22.11.2012 r. w sprawie wysokości stawek oraz zasad poboru opłaty targowej obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Lubniewice (89kB) pdf

Uchwała Nr XXXVIII/264/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28.11.2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na terenie Miasta i Gminy Lubniewice (42kB) pdf

Uchwała Nr XXXVIII/265/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28.11.2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Lubniewicach (30kB) pdf

------------------------------------------------------------------------


Uchwały podatkowe obowiązujące w 2015 roku:

Uchwała Nr XII/72/2011 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30.11.2011 r. w sprawie wysokości stawek i zasad poboru opłaty miejscowej obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Lubniewice (89kB) pdf

Uchwała Nr XXII/162/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 29.11.2012 r. w sprawie wysokości stawek i zasad poboru opłaty od posiadania psów obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Lubniewice (87kB) pdf

Uchwała Nr LIII/357//2014 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 6.11.2014 r. w sprawie wysokości stawek oraz zasad poboru opłaty targowej obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Lubniewice (29kB) pdf

Uchwała Nr II/10/2014 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 11.12.2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Lubniewice (31kB) pdf

Uchwała Nr II/9/2014 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 11.12.2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Lubniewice (37kB) pdf

Uchwała Nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 11.12.2014 r. uchylająca uchwałę w sprawie zezwoleń z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis (49kB) pdf

----------------------------------------------------------------------


Uchwały podatkowe obowiązujące w 2016 roku:

Uchwała Nr XI/92/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej (44kB) pdf

Uchwała Nr XI/93/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową (48kB) pdf

Uchwała Nr XI/94/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (47kB) pdf

Uchwała Nr XI/95/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (36kB) pdf

     Załącznik Nr 1 - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (word) (93kB) word

     Załącznik Nr 1 - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (pdf) (50kB) pdf

     Załącznik Nr 2 - Informacja w sprawie podatku rolnego (word) (101kB) word

     Załącznik Nr 2 - Informacja w sprawie podatku rolnego (pdf) (44kB) pdf

     Załącznik Nr 3 - Informacja w sprawie podatku leśnego (word) (73kB) word

     Załącznik Nr 3 - Informacja w sprawie podatku leśnego (pdf) (37kB) pdf

     Załącznik Nr 4 - Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości (word) (108kB) word

     Załącznik Nr 4 - Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości (pdf) (54kB) pdf

     Załącznik Nr 5 - Deklaracja w sprawie podatku rolnego (word) (111kB) word

     Załącznik Nr 5 - Deklaracja w sprawie podatku rolnego (pdf) (44kB) pdf

     Załącznik Nr 6 - Deklaracja w sprawie podatku leśnego (word) (83kB) word

     Załącznik Nr 6 - Deklaracja w sprawie podatku leśnego (pdf) (42kB) pdf

Uchwała Nr XI/91/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (25kB) pdf

     Załącznik Nr 1 do uchwały (16kB) pdf

     Załącznik nr 2 do uchwały (15kB) pdf

     Załącznik nr 3 do uchwały (15kB) pdf

Uchwała Nr XII/101/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 17 grudnia 2015 r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową (40kB) pdf

Uchwała Nr XII/100/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 17 grudnia 2015 r. uchylająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad poboru opłaty od posiadania psów obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Lubniewice (40kB) pdf

Uchwała Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie opłaty miejscowej (29kB) pdf

     Załącznik nr 1 do uchwały - Wykaz inkasentów (26kB) pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Uchwały podatkowe obowiązujące w 2023 roku:

Uchwała nr XXXVIII/246/2022 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 20 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (280kB) pdf

Uchwała nr XL/253/2022 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (417kB) pdf

Uchwała nr XL/254/2022 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21 listopada 2022 r.w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na terenie Miasta i Gminy Lubniewice (225kB) pdf

Uchwała nr XLIII/277/2023 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (264kB) pdf

Uchwała nr XLIX/320/2023 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 19 października 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (258kB) pdf

Uchwała nr L/329/2023 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych oraz ustalenie wynagrodzenia za inkaso (225kB) pdf

Uchwała nr L/331/2023 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na terenie Miasta i Gminy Lubniewice (215kB) pdf

Uchwała nr LI/339/2023 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie opłaty targowej (223kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Waldemar Gatzka (31 stycznia 2012)
Opublikował: Waldemar Gatzka (31 stycznia 2012, 08:41:39)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (2 stycznia 2024, 09:41:34)
Zmieniono: AKTUALIZACJA

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 16169