Obwieszczenia

Obwieszczenia o pozycjach 1 - 20 (z 348) starsze obwieszczenia »Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic

20.09.2023

Burmistrz Lubniewic zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci wodociągowej Miechów-JarnatówObwieszczenie Burmistrza Lubniewic

18.09.2023

Burmistrz Lubniewic zawiadamia, że w dniu 18.09.2023 r. na wniosek Wójta Gminy Bledzew pozytywnie zaopiniował projekt decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania 'Rozbudowa DK nr 24 na odcinku od węzła Skwierzyna Zachód do skrzyżowania zObwieszczenie Burmistrza Lubniewic

13.09.2023

Burmistrz Lubniewic zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY w Rogach dokonano uzgodnień projektu decyzjiObwieszczenie Burmistrza Lubniewic

06.09.2023

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia wniosku w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy na budowę elektrowni fotowoltaicznej w GliśnieOgłoszenie Burmistrza Lubniewic

29.08.2023

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubniewice dla terenów położonych w rejonie Jeziora LubiążOgłoszenie Wójta Gminy Gminy Bledzew

25.08.2023

Ogłoszenie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania 'Rozbudowa DK nr 24 na odcinku od węzła Skwierzyna Zachód do skrzyżoObwieszczenie Burmistrza Lubniewic

24.08.2023

Burmistrz Lubniewic zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania polegającego na budowie 14 budynków mieszkalnych na działce 989 w LubniewicachObwieszczenie Burmistrza Lubniewic

23.08.2023

Burmistrz Lubniewic zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci wodociągowej Miechów - JarnatówObwieszczenie Burmistrza Lubniewic

04.08.2023

Burmistrz Lubniewic zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na 'budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play na dz. 5/14 w Rogach'Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic

21.07.2023

Burmistrz Lubniewic zawiadamia, że na wniosek Janusza Mazura zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie zalesienia części dz. nr 30 w GliśnieZawiadomienie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu omyłki pisarskiej w decyzji

11.07.2023

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wlkp. zawiadamia o wydaniu postepowania o sprostowaniu omyłki pisarskiej w decyzji z dnia 26.04.2023 r. udzielającej pozwolenia wodnoprawnego dla ZGK w LubniewicachObwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

16.06.2023

Przedsięwzięcie polegające na budowie stacji paliw płynnych wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem w Lubniewicach na działce nr 697 przy ul. SulęcińskiejObwieszczenie Burmistrza Lubniewic

18.04.2023

Burmistrz Lubniewic informuje, że po rozpatrzeniu wniosku H2 Energy Sp. z o.o. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 48 MW, obręb GlisnoObwieszczenie Burmistrza Lubniewic

12.04.2023

Burmistrz Lubniewic informuje, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania polegającego na budowie zespołu obiektów o funkcji hotelowo-rekreacyjnej w LubniewicachObwieszczenie Wojewody Lubuskiego

04.04.2023

Kwalifikacja wojskowa na terenie województwa Lubuskiego w 2023 r.Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic

27.03.2023

Burmistrz Lubniewic zawiadamia, że zostało wydane postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - budowa elektrowni fotowoltaicznej w GliśnieObwieszczenie Burmistrza Lubniewic

21.03.2023

Burmistrz Lubniewic zawiadamia, że w dniu 21.03.2023 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie Rewitalizacji Parku Miłości w Lubniewicach, działka nr 369Zawiadomienie Burmistrza Lubniewic

08.03.2023

Burmistrz Lubniewic zawiadamia o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 48MW w GliśnieObwieszczenie Burmistrza Lubniewic

03.03.2023

Burmistrz Lubniewic informuje, że dla zadania pn. 'Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr 946/2 w Lubniewicach' została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachOgłoszenie kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej

02.03.2023

Zmiana cen od 3 marca 2023 r. za dostarczenie wody i odprowadzenie ściekówObwieszczenia o pozycjach 1 - 20 (z 348) starsze obwieszczenia »