Zarządzenie nr 7/2019Burmistrza Lubniewicz dnia 7 lutego 2019w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. w zakresie: KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI

Zarządzenie nr 7/2019
Burmistrza Lubniewic
z dnia 7 lutego 2019


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. w zakresie: KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 6 grudnia 2018 w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Lubniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok, zarządza się, co następuje:
 
§ 1.
1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI W 2019 ROKU
2. Zadania, o których mowa w ust. 1 mieszczą się w zakresie priorytetowych zadań publicznych wskazanych w rozdziale VI § 8 Rocznego Programu Współpracy Gminy Lubniewice  z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
3.  Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.
 
§ 2.
Zleca się realizację zadań publicznych wymienionych w § 1 ust. 1 w formie wspierania wraz z udzieleniem dotacji, na dofinansowanie ich realizacji.
 
§ 3.
Zarządzenie wymaga ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.lubniewice.pl, jak również wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubniewicach.  
 
§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lubniewicach.
 
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Treść ogłoszenia wraz z załącznikiem (1575kB) pdf

Wzór oferty (449kB) pdf

Wzór umowy (352kB) pdf

Wzór sprawozdania (478kB) pdf

Karta oceny (288kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Aleksandra Górecka
Opublikował: Waldemar Gatzka (8 lutego 2019, 13:23:12)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (8 lutego 2019, 13:46:12)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 118