Uchwała nr XLI/305/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicchz dnia 21 czerwca 2018w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu realizowania Budżetu Obywatelskiego Gminy Lubniewice na 2019 rokNa podstawie art. 5a ust. 2, 3, 7 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLI/305/2018
Rady Miejskiej w Lubniewicch
z dnia 21 czerwca 2018


w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu realizowania Budżetu Obywatelskiego Gminy Lubniewice na 2019 rok

Na podstawie art. 5a ust. 2, 3, 7 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) uchwala się, co następuje:


Rozdział 1. Postanowienia ogólne
 
§ 1.
1. Ustala się zasady i tryb realizowania Budżetu Obywatelskiego Gminy Lubniewice.
2. Kwotę Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok ustala się w wysokości do 90 000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).
3. Koszt zgłoszonego jednego zadania nie może przekroczyć 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
4. Ze środków budżetu obywatelskiego finansowane są zadania zgłaszane przez mieszkańców, należące do zadań własnych gminy, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w § 9.
5. Realizacja zadań w ramach budżetu obywatelskiego odbywa się w ciągu jednego roku budżetowego. W uzasadnionych przypadkach realizacja zadania inwestycyjnego może być wydłużona na lata następne, zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
6. Wdrożenie i realizacja budżetu obywatelskiego składa się z następujących etapów:
1) kampania informacyjno-edukacyjna wraz ze spotkaniami konsultacyjnymi z mieszkańcami;
2) zgłaszanie propozycji zadań;
3) weryfikacja formalno – prawna zgłoszonych propozycji zadań;
4) kampania promocyjna złożonych projektów;
5) głosowanie;
6) ewaluacja procesu.
 
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Budżecie Obywatelskim – należy przez to rozumieć zadania realizowane w ramach budżetu Gminy Lubniewice wybrane w wyniku konsultacji z mieszkańcami gminy;
2) Zespole Opiniującym – należy przez to rozumieć zespół powołany przez Burmistrza Lubniewic w celu weryfikacji zgłoszonych zadań, w składzie:
· czterech radnych Rady Miejskiej w Lubniewicach,
· dwóch przedstawicieli Organizacji Pozarządowych, działających na terenie Lubniewic,
· trzech przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Lubniewicach;
3) zgłoszeniu zadania do budżetu obywatelskiego – należy przez to rozumieć zgłoszenie propozycji działania stanowiącego zadanie własne gminy w zakresie napraw, remontów, inwestycji. Zgłoszenie winno być zlokalizowane na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubniewice;
 
Rozdział 2. Konstrukcja budżetu

§ 3.
1. Zadania finansowane z budżetu obywatelskiego mogą mieć charakter lokalny lub ogólnomiejski.
2. Pod pojęciem zadań lokalnych rozumie się zadania realizowane w ramach działających w gminie sołectw, a w mieście osiedli.
3. Pod pojęciem zadań ogólnomiejskich rozumie się zadania służące mieszkańcom całej gminy.

Rozdział 3. Zgłaszanie przez mieszkańców propozycji zadań

§ 4.
1. Zgłoszenia zadań do budżetu obywatelskiego może dokonać:
1) każdy mieszkaniec Gminy Lubniewice, który w 2018 roku kończy 16 lat,
2) instytucje publiczne, organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450) działające na terenie Gminy Lubniewice.
3) formularz zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
4) do formularza zgłoszenia zadania wnioskujący dołącza listę poparcia dla projektu, podpisaną przez co najmniej 5 mieszkańców Gminy Lubniewice,
5) wnioskodawca może zgłosić maksymalnie dwa projekty.

§ 5.
1. Rozpoczęcie konsultacji w sprawie Budżetu Obywatelskiego następuje poprzez Ogłoszenie na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lubniewicach oraz miejskim Biuletynie Informacji Publicznej, nie później niż do 12 lipca 2018 r.
2. Ogłoszenie zawiera:
1) opis trybu i podmiotów uprawnionych do zgłoszenia zadań;
2) wskazanie terminu zgłoszenia zadań, nie później niż do 15 sierpnia 2018 r.;
3) wskazanie miejsc i adresu poczty elektronicznej do składania formularzy zgłoszenia zadań.
3. Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Lubniewicach lub przesłać zeskanowany oryginał dokumentu pocztą elektroniczną na adres urzad@lubniewice.pl, w terminie wskazanym w ogłoszeniu.
4. Zgłoszone propozycje zadań podlegają niezwłocznie podaniu do publicznej wiadomości.

§ 6.
1. Zgłaszający propozycję zadania określa przybliżony koszt realizacji projektu według własnego oszacowania.
2. Koszt realizacji jednego zadania nie może przekroczyć 30 tysięcy zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) oraz być niższy niż 5 tysięcy złotych (słownie: pięć tysięcy złotych.
 
Rozdział 4. Weryfikacja i opiniowanie propozycji zadań

§ 7.
1. Formularze z propozycjami zadań podlegają weryfikacji formalnej przez Zespół Opiniujący. Odrzucone będą propozycje zadań, które wpłynęły po wyznaczonym terminie, zostały złożone na formularzu innym, niż udostępniony przez Urząd Miejski w Lubniewicach lub jeśli zgłoszenia dokonała osoba nieuprawniona.
2. Analiza zgłoszonych zadań jest przeprowadzana pod względem:
1) braku sprzeczności z dokumentami planistycznymi Gminy Lubniewice;
2) możliwości realizacji w ciągu roku budżetowego;
3) rzeczywistego kosztu, poprzedzonego wykonaniem kosztorysu inwestorskiego;
4) możliwości zabezpieczenia w kolejnych budżetach Gminy Lubniewice ewentualnych kosztów powstałych w wyniku realizacji proponowanego zadania.
5) przewidywanej użyteczności publicznej.

§ 8.
1. W razie stwierdzenia podczas weryfikacji że złożony wniosek nie zawiera istotnych informacji potrzebnych do analizy propozycji lub jest niezgodny z limitami finansowymi, o których mowa w § 6 ust. 2, osoba składająca formularz zostanie niezwłocznie poinformowana o brakach i o konieczności dokonania uzupełnień lub modyfikacji zakresu rzeczowego propozycji.
2. Korekta może być dokonana z inicjatywy wnioskodawcy lub za jego zgodą na podstawie propozycji Zespołu Opiniującego. Wnioskodawca może uzupełnić wniosek o dodatkowe materiały niezbędne do dalszej korekty.
3. Uzupełnienie lub modyfikacja, o których mowa w ust. l powinny być dokonane z zachowaniem wymogów § 9.
4. Od momentu zawiadomienia o brakach we wniosku lub konieczności dokonania uzupełnienia lub modyfikacji zakresu rzeczowego, składający propozycję ma prawo dokonania korekty w terminie 7 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.
5. Wniosek nie może być korygowany więcej niż jeden raz.
6. W przypadku zmiany kwoty, zakresu rzeczowego lub wprowadzania innych istotnych zmian w projekcie w wyniku korekty, wnioskodawca ma prawo dostosować tytuł i opis do wprowadzonych zmian.
7. Zespół Opiniujący na podstawie złożonych propozycji zadań ma prawo do łączenia zadań pozostających ze sobą w związku uzasadniającym łączną realizację.
8. Treść wszystkich zgłoszonych zadań wraz z opinią Zespołu Opiniującego zamieszcza się na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubniewicach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
9. Ostatecznie wybrane zadania zostaną ogłoszone na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubniewicach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej do dnia 28 sierpnia 2018 roku.

§ 9.
1. W ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być realizowane zadania zlokalizowane na terenie Gminy Lubniewice, które są ogólnodostępne, stanowią majątek Gminy Lubniewice.
2. W ramach procedury Budżetu Obywatelskiego nie mogą być realizowane następujące zadania:
1) których wymagany budżet całkowity na realizację jest niezgodny z limitami finansowymi wskazanymi w § 6 ust. 2 regulaminu;
2)  które po realizacji generowałyby koszty utrzymania niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości proponowanego zadania;
3) które stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego;
4) które wymagają współpracy instytucjonalnej podmiotów zewnętrznych, jeżeli te nie przedstawiły pisemnej gotowości do współpracy w formie oświadczenia;
5) które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności; które zakładają realizację jedynie części zadania, w tym sporządzenie wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia lub jedynie środki na wykonanie, bez zabezpieczenia środków na projektowanie.
 
§ 10.
1. Z przyjętych zadań tworzona jest lista projektów, które poddane będą pod głosowanie mieszkańców. Lista ta podlega podaniu do publicznej wiadomości.
2. Lista zawiera co najmniej nazwę zadania oraz szacunkowy koszt realizacji.
3. Kolejność zadań na liście ustalana jest w kolejności zgłaszania pomysłów.
4. Kolejność umieszczenia projektów na liście dokonuje się w drodze losowania, które przeprowadzone zostanie przez Zespół Opiniujący.
 
Rozdział 5. Głosowanie mieszkańców na zadania zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego

§ 11.
1. Głosowanie mieszkańców na wybrane zadania zarządza Burmistrz Lubniewic nie później niż w dniu 1 września 2018 roku.
2. W głosowaniu może brać udział każdy mieszkaniec Gminy Lubniewice, który w roku 2018 kończy 16 lat.
3. O miejscu, terminie i sposobie głosowania zawiadamia się mieszkańców w ogłoszeniu, które zawiera:
1) wskazanie terminu głosowania na wybrane zadania, jednak nie później niż do 30 września 2018 r.;
2) wskazanie sposobu i miejsca głosowania.

§ 12.
1. Głosowanie odbywa się na terenie Gminy Lubniewice, bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach (Sekretariat), elektronicznie oraz u Sołtysów w sołectwach przez cały miesiąc wrzesień 2018 roku.
2. Głosowanie odbywa się poprzez złożenie karty w miejscu głosowania lub przesłanie skanu karty drogą elektroniczną. Wzór karty stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Karty do głosowania zostaną udostępnione przez Urząd Miejski w pierwszym dniu głosowania.

§ 13.
1. Głosowanie polega na wyborze jednego zadania i postawieniu znaku X obok nazwy wybranego zadania.
2. Za nieważny głos uznaje się:
1) oddany na niewłaściwej karcie;
2) oddany przez osobę nieuprawnioną do głosowania;
3) oddany przez mieszkańca na więcej niż jednej karcie do głosowania;
4) oddany na więcej niż jedno zadanie;
5) oddany w inny sposób niż wskazany w ust. 1.
 
Rozdział 6. Ustalenie wyników konsultacji społecznej

§ 14.
1. W terminie 7 dni od zakończenia głosowania, karty do głosowania sprawdzane są pod względem formalnym przez Zespół Opiniujący, który następnie zlicza głosy oddane na poszczególne propozycje zadań i sporządza protokół ustalenia zbiorczych wyników z przeprowadzonych konsultacji, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. Protokół niezwłocznie przekazywany jest Burmistrzowi Lubniewic.
2. Do realizacji zakwalifikowane są zadania, które uzyskały największą liczbę głosów. W przypadku gdy dwa lub więcej zadań uzyska taką samą liczbę głosów, o ich kolejności na liście zadecyduje publiczne losowanie.
3. Protokół z konsultacji Zespół Opiniujący przekazuje Burmistrzowi Lubniewic celem niezwłocznego opublikowania na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubniewicach, w Biuletynie Informacji Publicznej.
4. Zespół Opiniujący przedstawia Burmistrzowi Lubniewic zadania jako propozycje do ujęcia w projekcie budżetu Gminy Lubniewic na 2019 rok.
5. Ogólna wartość zadań proponowanych do realizacji nie może przekroczyć wysokości środków określonych w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały.
6. Wybór wykonawcy zadań przyjętych do realizacji poprzedzony będzie każdorazowo zapytaniem ofertowym.
7. W przypadku niemożności realizacji któregokolwiek zadania z przyczyn niezależnych od gminy, Zespół Opiniujący wnioskuje do Burmistrza Lubniewic o wprowadzenie do Budżetu Obywatelskiego kolejnego z listy zatwierdzonych projektów zadania możliwego do realizacji.
 
Rozdział 7. Promocja, informacja, edukacja i ewaluacja

§ 15.
1. W ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego Burmistrz Lubniewic prowadzi działania promocyjne, edukacyjne i informacyjne, które obejmują w szczególności:
1) przybliżanie i wyjaśnianie mieszkańcom idei i zasad Budżetu Obywatelskiego oraz funkcjonowania samorządu miejskiego;
2) zachęcanie do składania propozycji zadań oraz wzięcia udziału w głosowaniu;
3) upowszechnianie informacji o propozycjach mieszkańców, wynikach głosowania na zadania zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego oraz o efektach realizacji tych zadań;
4) przeprowadzenie szkoleń informacyjnych dla radnych miasta oraz osób zasiadających w organach jednostek.
2. W ramach prowadzenia działań informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych, Burmistrz Lubniewic wykorzystuje różnorodne kanały i narzędzia komunikacji społecznej, w tym: otwarte spotkania informacyjne, publikacje drukowane, publikacje w serwisach internetowych, współpracę z mediami i innymi podmiotami zainteresowanymi popularyzacją idei Budżetu Obywatelskiego.
3. Burmistrz sporządza w terminie do końca każdego roku ewaluację wdrażania Budżetu Obywatelskiego.
4. Ewaluacja, o której mowa w ust 3. podawana jest niezwłocznie do publicznej wiadomości oraz przekazywana Radzie.
 
Rozdział 8. Postanowienia końcowe
 
§ 16.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 17.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

                                                                       Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                                                                 Katarzyna Sowa

Załącznik nr 1 do uchwały (63kB) pdf

Załącznik nr 2 do uchwały (66kB) pdf

Załącznik nr 3 do uchwały (23kB) pdf

Załącznik nr 4 do uchwały (31kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 1522.2018 z dnia 2018-06-26

metryczka


Odpowiada za treść: Aleksandra Górecka
Opublikował: Waldemar Gatzka (11 lipca 2018, 09:24:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 172