Uchwała nr XXXIV/249/2013Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 12 września 2013w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Lubniewice 2013-2016Na podstawie art. 18 ust. 1 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. Nr 594, t. j.) w związku z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXIV/249/2013
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 12 września 2013


w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Lubniewice 2013-2016

Na podstawie art. 18 ust. 1 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. Nr 594, t. j.) w związku z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493) uchwala się, co następuje:


§1.
Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2016 dla Gminy Lubniewice, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2.
Traci moc uchwała Nr XIII/106/2008 z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2008-2015.

§3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik nr 1 do uchwały (4484kB) pdf

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (27 lutego 2018, 08:12:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 158