Informacja dla rolników02.06.2015

Informacja dla rolników

02.06.2015

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW O PRZEPISACH PRAWA DOTYCZĄCYCH REJESTRACJI PODATNIKÓW DLA CELÓW PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG
 
Zgodnie z art. 15 ust. 1, ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust.2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - zgodnie z ust. 2 powołanego artykułu - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Działalność rolnicza została zdefiniowana w art. 12 pkt 15 ustawy, zgodnie z którym przez działalność rolniczą rozumie się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarniową i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, chów, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych,, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb i innych organizmów żyjących w wodzie, a także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin  „in vitro", fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.20. 13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0.), a także świadczenie usług rolniczych.

Biorąc pod uwagę przytoczoną definicję działalności gospodarczej (art. 15 ust. 2 ustawy) uznań należy, iż działalność rolnicza (art. 2 pkt 15 ustawy) mieści się w pojęciu działalności gospodarczej.

Z kolei zgodnie z art. 15 ust. 4 cyt. ustawy, w przypadku osób fizycznych prowadzących wyłącznie gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie za podatnika uważa się osobę, która złoży zgłoszenie rejestracyjne, o których mowa w art. 96 ust. 1. (formularz VAT-R).

Nie wszystkie usługi świadczone przez rolnika są usługami rolniczymi w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, ale wyłącznie te, które zostały wymienione w załączniku nr 2 do ww. ustawy, a definicję usług rolniczych zawarto w art. 2 pkt 21 ww. ustawy.

Przez rolnika ryczałtowego rozumie się rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych – art. 2 pkt 19 ww. ustawy.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy, zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego.

Zgodnie z art. 43 ust. 3 ww. ustawy, rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych lub świadczący usługi rolnicze, które są zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 3, może zrezygnować z tego zwolnienia pod warunkiem dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art.  96 ust. 1 i 2.

Zgodnie z regulacjami ustawy o podatku od towarów i usług – art. 15 ust. 4 - w przypadku osób fizycznych prowadzących wyłącznie gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie za podatnika uważa się osobę, która złoży zgłoszenie rejestracyjne, o którym mowa w art. 96 ust. 1. Natomiast art. 15 ust. 5 ww. ustawy stanowi, że przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do osób fizycznych prowadzących wyłącznie działalność rolniczą w innych niż wymienione w ust. 4 przypadkach. Według art. 96 ust. 2 ww. ustawy, w przypadku osób fizycznych. o których mowa w art. 15 ust. 4 i 5, zgłoszenie rejestracyjne może być dokonane wyłącznie przez jedna z osób, na które będą wystawiane faktury przy zakupie towarów i usług i które będą wystawiały faktury przy sprzedaży produktów rolnych.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług wprowadzają zasadę, że do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego uprawniona jest tylko i wyłącznie jedna osoba fizyczna spośród tych, które prowadzą wspólne gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie. W takim przypadku, podatnikiem jest ta osobą fizyczna, która (jak gdyby w imieniu gospodarstwa) zarejestruje się jako podatnik. W wyroku WSA w Bydgoszczy sygn. akt I SA/Bd 616/14 z dnia 08.07.2014 r. stwierdzono, że: „okoliczność rejestracji męża jako podatnika VAT na zasadach ogólnych ma istotne znaczenie gdyż przesądza nie tylko o statusie prawnym podatnika prowadzącego gospodarstwo rolne ale przede wszystkim determinuje reżim prawny tak zgłoszonego gospodarstwa rolnego."

W interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 2 grudnia 2013 r. nr IPTPP4/443-648/13-4/ALN podano, że: „skoro prowadzone gospodarstwo rolne jest własnością wspólną, którego reprezentantem jest mąż (z uwagi na fakt zarejestrowania się przez niego - w imieniu całego gospodarstwa - jako „podatnika VAT czynnego"), to tym samym Wnioskodawczyni, w związku ze świadczeniem w ramach własnej działalności gospodarczej usług rolniczych sklasyfikowanych pod nr PKWiU 01.61.10.0, nie była uprawniona do zarejestrowania się jako podatnik. Świadczenie usługi rolniczej nie będzie stanowić bowiem, odrębnej od prowadzenia gospodarstwa rolnego, działalności gospodarczej, tylko nadal będzie działalnością rolniczą wykonywaną w ramach prowadzonego wspólnie przez małżonków gospodarstwa rolnego. (...) Zatem gospodarstwo rolne stanowiące współwłasność Wnioskodawczyni i jej męża, dla wszystkich czynności wykonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (w tym przypadku działalności rolniczej polegającej na świadczeniu usług wspomagających produkcję roślinną), w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług - występuje jako jeden podatnik podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a jego reprezentantem, jak wyżej wskazano, jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny mąż Wnioskodawczyni. Biorąc zatem pod uwagę treść art. 15 ust. 4 i ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług oraz fakt, iż mąż Wnioskodawczyni jest już zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT rozliczającym podatek VAT ze wspólnie prowadzonego gospodarstwa rolnego, Wnioskodawczyni nie mogła zarejestrować się jako podatnik VAT czynny prowadzący działalność rolniczą sklasyfikowaną pod symbolem PKWiU 01.61. 10.0."

Natomiast małżonek osoby fizycznej, która dokonała zgłoszenia rejestracyjnego „w imieniu" gospodarstwa rolnego, nawet jeśli prowadzi łącznie z tą osobą wspólne gospodarstwo rolne, może być odrębnym podatnikiem podatku od towarów i usług, jeśli prowadzi inną działalność gospodarczą (nie w ramach tego gospodarstwa).

W przypadku wątpliwości, co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, podatnik może zwrócić się i wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej w trybie przewidzianym przepisami ustawy Ordynacja Podatkowa (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.). W związku z tym, w celu uzyskania interpretacji przepisów prawa podatkowego, zainteresowany podmiot powinien złożyć wniosek z dokładnym opisem stanu faktycznego do właściwego miejscowo dyrektora izby skarbowej.
 
Wniosek o wydanie interpretacji można złożyć na formularzy ORD-IN, ORD-IN/A.
 
Dla województwa lubuskiego w/w wniosek składa się do:
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu
Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie
Ul. Dekana 6
64-100 Leszno
               
Ponadto Krajowa Informacja Podatkowa udziela podatnikom informacji telefonicznych, pod numerami telefonu:
Z tel. stacjonarnego: 801 055 055
Z tel. komórkowego: (22) 330 0330
Z zagranicy: +48 22 330 0330
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00
 
Niniejsza informacja została sporządzona w oparciu o stan prawny i nie stanowi interpretacji podatkowej.

metryczka


Wytworzył: Zofia Iwaniec (2 czerwca 2015)
Opublikował: Waldemar Gatzka (2 czerwca 2015, 08:37:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 437