ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie usługi integracji sensorycznej w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych

Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniewicach zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usług.
 
Zamawiający:  Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubniewicach.
 
Przedmiot  zamówienia:
Świadczenie usług  integracji sensorycznej w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych osobom z zaburzeniami psychicznymi,  które z tych usług korzystać będą na podstawie decyzji Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniewicach w miejscu ich zamieszkania.
 
Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j.: Dz.U. z 2023 r. poz.901 z póź.zm),
- rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 189, poz. 1598 z póź. zm.),
- ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t. j.: Dz. U. z 2022 r. poz.2123 z póz. zm.).
 
Termin realizacji zamówienia: lipiec 2024 r. - wrzesień 2024 r.

Tryb postępowania: zapytanie ofertowe.
Cena za 1 godzinę  usługi stanowi 80% kryterium oceny oferty.
Inne warunki stanowią 20% kryterium oceny oferty.
 
Osoba wykonująca specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi określone w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych musi posiadać co najmniej trzymiesięczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi zdobyte w jednej z następujących jednostek:
a) Posiadać kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.
b) Posiadać co najmniej trzymiesięczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami
z zaburzeniami psychicznymi zdobyte w jednej z następujących jednostek::
- szpitalu psychiatrycznym,
-  jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
-placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,
- w ośrodku terapeutyczno-  edukacyjno - wychowawczym,
- warsztacie terapii zajęciowej;
- innej placówce niż wymienionej powyżej, świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
c) Posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:
- umiejętność kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;
- kształtowania nawyków celowej aktywności;
- prowadzenia treningu zachowań społecznych.
 
Wymagane dokumenty:
Oferta cenowa za wykonywanie jednej godziny zegarowej usługi integracji sensorycznej w ramach  specjalistycznych  usług opiekuńczych dla  dziecka w dzień powszedni od poniedziałku do piątku. Życiorys (CV). Dokument potwierdzający wykształcenie. Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności. Posiadane referencje z dotychczasowych miejsc pracy. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego.

Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy składać osobiście w siedzibie zamawiającego: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubniewicach, ul. Jana Pawła II 51A, 69-210 Lubniewice lub pocztą na powyższy adres, pocztą elektroniczną: mgops_lubniewice@wp.pl, kierownik@mgops.lubniewice.pl

Ofertę należy złożyć w godzinach urzędowania Ośrodka, t. j.:
7.30 – 16.30 /poniedziałek/
7.30 – 15.30 /od wtorku do czwartku/
7.30 – 14.30 /piątek/

Ofertę należy złożyć do 22-07-2024 r. do godz 16.00
Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 95 755 7022
Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje o tym oferentów.
 
                                                                                              
KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lubniewicach
mgr Iwona Kmita

metryczka


Wytworzył: Iwona Kmita (10 lipca 2024)
Opublikował: Waldemar Gatzka (10 lipca 2024, 08:58:10)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 72