Zarządzenie nr 149/2014Burmistrza Lubniewicz dnia 27 lutego 2014w sprawie ustalenia opłat i zasad korzystania z jednostek pływających na jeziorze „LUBIĄŻ” w Lubniewicach.

Zarządzenie nr 149/2014
Burmistrza Lubniewic
z dnia 27 lutego 2014


w sprawie ustalenia opłat i zasad korzystania z jednostek pływających na jeziorze „LUBIĄŻ” w Lubniewicach.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ), zarządza się, co następuje:

§ 1
1. Wprowadza się opłaty za rekreacyjne korzystanie z jednostek pływających na jeziorze „Lubiąż”  w Lubniewicach dzierżawionym od RZGW Poznań – obowiązujące w 2014 roku:
 
Nazwa sprzętu pływającego                      opłata roczna
1. Ponton                                                  15 zł
2. Rower wodny                                          20 zł
3. Kajak                                                    15 zł
4. Łódź żaglowa do 7 metrów długości           25 zł
5.Łódź żaglowa powyżej 7 metrów długości     50 zł
6. Łódź wiosłowa                                         20 zł
7. Łódź z napędem elektrycznym                  30 zł
8. Łódź z napędem spalinowym:             opłata roczna           opłata dzienna
a) do 5 koni mechanicznych                         50 zł                        10 zł
b) do 25 koni mechanicznych                      100 zł                        20 zł
c) do 50 koni mechanicznych                      250 zł                        25 zł
d) do 100 koni mechanicznych                    500 zł                        30 zł
e) do 200 koni mechanicznych                    700 zł                        35 zł
f) powyżej 200 koni mechanicznych            1.000 zł                       55 zł
g) inne jednostki pływające                          15 zł                            -
 
2. Mieszkańcy Gminy Lubniewice posiadający  jednostki pływające i nie prowadzący  przy ich pomocy działalności gospodarczej uiszczają opłatę w wysokości 10%  stawki podstawowej określonej w ust. 1.  Wprowadza się całkowity zakaz cumowania jednostek pływających w porze od zmierzchu do świtu poza portem macierzystym.

3. Wprowadza się całkowity zakaz pływania skuterami wodnymi.

4. Zezwala się na pływanie łodziami z silnikiem spalinowym  do 5 koni mechanicznych  w celu amatorskiego połowu ryb w okresie od 1 maja do 30 listopada.

5. Zezwala się na pływanie łodziami z silnikiem spalinowym w celach turystycznych od godz. 10:00 do godz. 18:00 przy dopuszczalnej prędkości do 25 km/h od 1 maja  do 1 października.

6. Do kontroli sprzętu wodnego pływającego po jeziorze „Lubiąż” upoważnieni są:
a. Policja Wodna;
b. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe O/Lubniewice celem sprawdzenia stanu technicznego i   dokonania opłaty za sprzęt  pływający wodny.
 
§ 2
Opłaty, o których mowa w  § 1 ust. 1 należy uiszczać (z podaniem nazwy lub numeru jednostki pływającej) w:
a. kasie Urzędu Miejskiego w Lubniewicach, ul. Jana Pawła II 51;
b. przelewem na konto Gminy Lubniewice Nr  53 8369 0008 0050 0018 2000 0010.
 
§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się  Kierownikowi Referatu  Inwestycji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego Lubniewice.

§ 4
Traci moc Zarządzenie Nr 93/2013 Burmistrza Lubniewic z dnia 06 marca 2013 roku w sprawie ustalenia opłat i zasad korzystania jednostek pływających z jeziora „Lubiąż” w Lubniewicach.
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (29 kwietnia 2014, 10:36:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 773