Zarządzenie nr 8/2024Burmistrza Lubniewicz dnia 17 czerwca 2024w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lubniewicach.

Zarządzenie nr 8/2024
Burmistrza Lubniewic
z dnia 17 czerwca 2024


w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lubniewicach.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.), art. 63 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 737 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkolna, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. 
Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lubniewicach.

§ 2. 
Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik no niniejszego zarządzenia.

§ 3. 
Zarządzenie podlega ogłoszeniu:
- w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lubniewicach,
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubniewicach.

§ 4. 
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Lubniewice.

§ 5. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 8/2024 Burmistrza Lubniewic z dnia 17 czerwca 2024 r. (246kB) pdf
Burmistrz Lubniewic
Radosław Sosnowski

metryczka


Odpowiada za treść: Malwina Kuszkowska
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (17 czerwca 2024, 11:44:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 353