Zarządzenie nr 78/2020Burmistrza Lubniewicz dnia 24 kwietnia 2020w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Zarządzenie nr 78/2020
Burmistrza Lubniewic
z dnia 24 kwietnia 2020


w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art.  222 pkt. 257 pkt 1, 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz §9 ust. 2 Uchwały nr XVII/96/2020 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2020 r., zarządzam co następuje:

§ 1.
Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 24.270,90 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:
     - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 24.270,90 zł.

§ 2.
Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 24.270,90 zł oraz podziału rezerwy ogólnej, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
     - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 24.270,90 zł.

§ 3.
1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 15.211.471,28 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 15.112.471,28 zł,
2) dochody majątkowe – 99.000,00 zł
2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 14.832.938,89 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 14.831.093,89 zł,
2) wydatki majątkowe – 1.845,00 zł.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik nr 1 do zarządzenia (88kB) pdf

Załącznik nr 2 do zarządzenia (100kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Martyna Leszczyłowska
Opublikował: Waldemar Gatzka (8 maja 2020, 09:52:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 120