Zarządzenie nr 80/2020Burmistrza Lubniewicz dnia 6 maja 2020w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości

Zarządzenie nr 80/2020
Burmistrza Lubniewic
z dnia 6 maja 2020


w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020, poz. 713 t.j.), §8 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity: Dz. U. z 2014, poz. 1490)
 
§1
Powołuję stałą Komisję Przetargową do przeprowadzania przetargów na zbycie oraz oddawanie w dzierżawę, użytkowanie wieczyste oraz najem nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Lubniewice, a także do przeprowadzania rokowań, w następującym składzie:
1. Izabela Dembińska – Przewodnicząca Komisji
2. Bartosz Jankowski – Zastępca Przewodniczącej Komisji
3. Waldemar Gatzka – Członek Komisji
 
W razie nieobecności w pracy któregokolwiek z członków stałej komisji przetargowej (przewodniczącej, zastępcy czy członka) osobę tą zastępuję Joanna Kozakiewicz lub Martyna Leszczyłowska.
 
§2
1.    Do zadań Komisji należy:
- przeprowadzanie przetargów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
- prowadzenie rokowań na zbycie lub oddanie w dzierżawę oraz najem nieruchomości,
- sporządzanie niezbędnej dokumentacji z przetargów lub rokowań,
- zapoznanie Burmistrza Gminy Lubniewice z wynikami przetargu lub rokowań.
2.    Pracami Komisji kieruje przewodnicząca.
 
§3
Komisja może pracować w niepełnym składzie, jednak nie mniejszym niż 3 osoby, przy czym obowiązkowo w pracach Komisji uczestniczy przewodniczący lub zastępca.
 
§4
Czynności Przewodniczącego Komisji może wykonywać zastępca.
 
§5
Traci moc zarządzenie nr 194/2017 Burmistrza Lubniewic z dnia 30 października 2017 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości.
 
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Odpowiada za treść: Waldemar Gatzka
Opublikował: Waldemar Gatzka (8 maja 2020, 07:51:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 94