Zarządzenie nr 36/2019Burmistrza Lubniewicz dnia 27 czerwca 2019w sprawie odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zarządzenie nr 36/2019
Burmistrza Lubniewic
z dnia 27 czerwca 2019


w sprawie odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn.zm.), art. 6 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2015r.o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U. 2015 poz. 1390), Uchwały Nr VI/38/2011 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 marca 2011r. w sprawie uchwalenia, trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, zarządzam co następuje:

§ 1
Odwołuje się z pracy w Zespole Interdyscyplinarnym w Lubniewicach do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na wniosek podmiotu, którego jest on przedstawicielem, następujące osoby:
1. Anita Szabunia - Muchowska

§ 2
Powołuję  do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym w Lubniewicach do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, następujące osoby:
1. Sylwia Cieślak – Pracownik socjalny Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniewicach
 
§ 3
Wykonanie zarządzenia powierzam Pani Ewelinie Niwald – Przewodniczącemu Zespołu Interdyscyplinarnego  do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa
Opublikował: Waldemar Gatzka (26 września 2019, 13:47:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 161