Zarządzenie nr 27/2019Burmistrza Lubniewicz dnia 29 kwietnia 2019w sprawie wyłączenia z Gminnej Ewidencji Zabytków dla Miasta i Gminy Lubniewice karty adresowej

Zarządzenie nr 27/2019
Burmistrza Lubniewic
z dnia 29 kwietnia 2019


w sprawie wyłączenia z Gminnej Ewidencji Zabytków dla Miasta i Gminy Lubniewice karty adresowej

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ),w związku z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018, poz. 2067, ze zm.) zarządzam co następuje:
 
§ 1.
Wyłączam z Gminnej Ewidencji Zabytków dla Miasta i Gminy Lubniewice:
- kartę adresową dla „domu mieszkalnego” opisanego adresem Jarnatów nr 9, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycji i Nieruchomości  Urzędu Miejskiego w Lubniewicach.
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik nr 1 do zarządzenia (597kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Joanna Kozakiewicz
Opublikował: Waldemar Gatzka (30 kwietnia 2019, 14:22:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 113