Zarządzenie nr 26/2019Burmistrza Lubniewicz dnia 29 kwietnia 2019w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubniewicach

Zarządzenie nr 26/2019
Burmistrza Lubniewic
z dnia 29 kwietnia 2019


w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubniewicach

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) oraz art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
 
§ 1.
Powołuję Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Lubniewicach w następującym składzie:
1. Przewodniczący Komisji – Ewelina Niwald
2. Sekretarz Komisji – Magdalena Nowacka
3. Członek Komisji – Anna Nadobnik
4. Członek Komisji – Grzegorz Kostański
5. Członek Komisji - Hanna Stecyszyn
6. Członek Komisji – Przemysław Matczak.
 
§ 2.
Osoby powołane w skład komisji, które nie posiadają szkolenia z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, obowiązane są do ukończenia szkolenia w tym zakresie w terminie 6 miesięcy od dnia powołania.
 
§ 3.
Zakres działania komisji określają odpowiednie przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 
§4.
Traci moc Zarządzenie Nr 208/2018  Burmistrza Lubniewic z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Lubniewicach.
 
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (29 kwietnia 2019, 14:55:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 120