Zarządzenie nr 24/2019Burmistrza Lubniewicz dnia 19 kwietnia 2019w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

Zarządzenie nr 24/2019
Burmistrza Lubniewic
z dnia 19 kwietnia 2019


w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 6 grudnia 2018 w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Lubniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok, zarządza się, co następuje:
 
§ 1.
Powołuję Komisję Konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku z zakresu: KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I TURYSTYKI  W 2019 ROKU w następującym składzie: 
  • Lidia Jagiełło – Sekretarz Gminy Lubniewice – Przewodnicząca Komisji
  • Aleksandra Górecka - Inspektor ds. Promocji Urzędu Miejskiego w Lubniewicach - Członek Komisji 
  • Anna Kisielewicz – Skarbnik Gminy Lubniewice – Członek Komisji
  • Małgorzata Kuzajewska-Moskwa – Kierownik Referatu Organizacyjnego w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach - Członek Komisji
  • Małgorzata Chołuj - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lubniewicach - Członek Komisji 
§ 2.
Zasady pracy Komisji określa roczny program współpracy Gminy Lubniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.
 
§ 3.
Niniejsze zarządzenie zostanie opublikowane poprzez jego zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej. 
 
§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

metryczka


Odpowiada za treść: Aleksandra Górecka
Opublikował: Waldemar Gatzka (23 kwietnia 2019, 14:58:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 433