Zarządzenie nr 237/2018Burmistrza Lubniewicz dnia 8 czerwca 2018w sprawie udzielenia pożyczki dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lubniewicach

Zarządzenie nr 237/2018
Burmistrza Lubniewic
z dnia 8 czerwca 2018


w sprawie udzielenia pożyczki dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lubniewicach

Na podstawie art. 30 ust 1 i 2 pkt 4  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018 r poz. 994), oraz § 11 pkt 8 Uchwały nr XXXIV/262/2017 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2018 r., zarządza się co następuje:

§ 1.
Udziela się nieoprocentowaną pożyczkę dla Gminnego Ośrodka Kultury  z siedzibą w Lubniewicach, ul. Jana Pawła II 51B w wysokości 67.583,67 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy złote 67/100) z przeznaczeniem na realizację projektów pod nazwą „Festiwalowe Brzmienia” oraz „Kultura z Pogranicza”, współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

§ 2.
Pożyczka zostanie udzielona z dochodów własnych, po podpisaniu umowy pożyczki i na zasadach w niej określonych.

§ 3.
Spłata pożyczki nastąpi w ciągu 5 dni roboczych po uzyskaniu przez Gminny Ośrodek Kultury w Lubniewicach refundacji wydatków, jednak nie później niż do 31 grudnia 2019 r.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.metryczka


Odpowiada za treść: Anna Kisielewicz
Opublikował: Waldemar Gatzka (11 lipca 2018, 08:13:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 126