Zarządzenie nr 222/2018Burmistrza Lubniewicz dnia 10 kwietnia 2018w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Zarządzenie nr 222/2018
Burmistrza Lubniewic
z dnia 10 kwietnia 2018


w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) oraz uchwały nr XXXVII/279/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 22 marca 2018 roku zarządza się co następuje:
§1.
Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§2.
Wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubniewicach oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy przez okres 21 dni. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie opublikowana w prasie lokalnej.
§3.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami), mają prawo do złożenia wniosku w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
§4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Załącznik nr 1 do zarządzenia (41kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Izabela Dembińska
Opublikował: Waldemar Gatzka (11 kwietnia 2018, 09:59:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 130