Zarządzenie nr 213/2018Burmistrza Lubniewicz dnia 23 lutego 2018w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2018-2030

Zarządzenie nr 213/2018
Burmistrza Lubniewic
z dnia 23 lutego 2018


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2018-2030

Na podstawie art. 226, 227, 229, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/263/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2018-2030, obejmujący dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2. 
Załącznik nr 2 Uchwały Rady Miejskiej nr XXXIV/263/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r., ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik nr 1 do zarządzenia (3267kB) pdf

Załącznik nr 2 do zarządzenia (31kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Anna Kisielewicz
Opublikował: Waldemar Gatzka (20 marca 2018, 11:36:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 131