Zarządzenie nr 214/2018Burmistrza Lubniewicz dnia 28 lutego 2018w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Zarządzenie nr 214/2018
Burmistrza Lubniewic
z dnia 28 lutego 2018


w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 257 pkt. 1, 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 11 ust.2, pkt  3 Uchwały nr XXXIV/262/2017 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2018 r., zarządzam co następuje:
 
§ 1.
Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o  51.300,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:
     - zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 51.300,00 zł,
 
§ 2.
Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o 51.300,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
     - zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 76.300,00zł,
     - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 25.000,00 zł
    
§ 3.
1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 15.398.233,83 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 13.807.555,83 zł,
2) dochody majątkowe -1.590.678,00 zł
2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości
16.490.733,83 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 12.682.851,77 zł,
2) wydatki majątkowe – 3.807.882,06 zł
 
§ 4.
Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do zarządzenia (146kB) pdf

Załącznik nr 2 do zarządzenia (168kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Anna Kisielewicz
Opublikował: Waldemar Gatzka (20 marca 2018, 10:30:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 123