Zarządzenie nr 215/2018Burmistrza Lubniewicz dnia 1 marca 2018w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych

Zarządzenie nr 215/2018
Burmistrza Lubniewic
z dnia 1 marca 2018


w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych

Na podstawie art. 7 ust.1 w zw. z art. 8  ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (tj  Dz.U.    z 2016 r poz. 1610 ze zm.), art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz Uchwały nr XXV/201/2017 Rady Miejskiej w  Lubniewicach z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Miasta i  Gminy Lubniewice na lata 2017-2021 zarządzam co następuje:
 
§ 1
1. W lokalach  mieszkalnych  wchodzących w  skład  mieszkaniowego zasobu gminy ustalam stawkę  bazową czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w wysokości 6,38  złotych.
2. W  lokalach  socjalnych  wchodzących w skład  mieszkaniowego zasobu  gminy  ustalam stawkę czynszu za 1 m² lokalu w wysokości 50 % stawki bazowej czynszu  tj. 3,19 złotych.
                                                       
§ 2
Wysokość czynszu w lokalach należących do gminy oblicza się indywidualnie na podstawie stawki bazowej określonej w § 1 z uwzględnieniem czynników podwyższających i obniżających czynsz określonych w wieloletnim programie gospodarowania zasobem mieszkaniowym Miasta i  Gminy Lubniewice na lata 2017-2021.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r.
 

metryczka


Odpowiada za treść: Mirosław Pluta
Opublikował: Waldemar Gatzka (2 marca 2018, 14:18:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 194