Uchwała nr XXXVII/262/2013Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 20 listopada 2013w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594), w związku z art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996r. w sprawie utrzymania czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:

Uchwała nr XXXVII/262/2013
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 20 listopada 2013


w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594), w związku z art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996r. w sprawie utrzymania czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:


§1.
Ustala się, iż właściciele nieruchomości zamieszkałych obowiązani są uiszczać bez wezwania opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy opłata.

§2.
Wysokość stawki opłaty o której mowa w ust. 1 określa odrębna uchwała.

§3.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się przelewem na rachunek bankowy ustalany przez Gminę właścicielowi nieruchomości lub na rachunek bankowy Gminy Lubniewice podany na stronie biuletynu informacji publicznej (www.bip.lubniewice.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubniewicach albo w kasie Urzędu Gminy w Lubniewicach.

§4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§5.
Traci moc uchwała Nr XXI/154/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§6.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
2013.2419 z dnia 2013-11-22

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (10 grudnia 2013, 09:19:40)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (20 stycznia 2014, 15:12:20)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 773