NULL string(0) ""

Uchwała nr XLVII/315/2023Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 30 sierpnia 2023w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2023-2035Na podstawie art. 226, 227, 229, 230, 231, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2023 , poz. 1270 t.j.) oraz art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 poz. 40),uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLVII/315/2023
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 30 sierpnia 2023


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2023-2035

Na podstawie art. 226, 227, 229, 230, 231, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2023 , poz. 1270 t.j.) oraz art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 poz. 40),uchwala się, co następuje:


§ 1. 
W uchwale XLI/264/2022 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 29.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2023-2035 wprowadza się następujące zmiany:
1. Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubniewice na lata 2023-2035 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 Wykaz realizowanych przedsięwzięć Gminy Lubniewice, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3 - Objaśnienia przyjętych wartości, otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XLVII/315/2023 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 sierpnia 2023 r. (664kB) pdf

Przewodniczący Rady Miejskiej
        w Lubniewicach
               Tomasz Janiszewski

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (1 września 2023, 09:25:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 220