NULL string(0) ""

Uchwała nr XLVII/314/2023Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 30 sierpnia 2023w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na rok 2023Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 , 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023, poz. 40), art. 211, art. 212, art. 214, art. 217 ust 2, pkt. 6,8 , art.219, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023, poz.1270 t.j.) , art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022 r. poz. 840), oraz § 7 ust. 1 uchwały Rady Miejskiej w Lubniewicach nr XLIII/281/2023 z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowalnych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków miasta i gminy Lubniewice, Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:

Uchwała nr XLVII/314/2023
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 30 sierpnia 2023


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na rok 2023

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 , 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023, poz. 40), art. 211, art. 212, art. 214, art. 217 ust 2, pkt. 6,8 , art.219, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023, poz.1270 t.j.) , art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022 r. poz. 840), oraz § 7 ust. 1 uchwały Rady Miejskiej w Lubniewicach nr XLIII/281/2023 z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowalnych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków miasta i gminy Lubniewice, Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:


§ 1. 
Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 1.603.726,65 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
-  zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.586.219,15 zł.-zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 17.507,50 zł.
 
§ 2. 
Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 106.220,55zł., jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 106.220,55 zł.
 
§ 3. 
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości  25.584.405,84 zł.w tym:
1) dochody bieżące – 17.266.929,60 zł.
2) dochody majątkowe – 8.317.476,24 zł.
 
§ 4. 
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 27.499.679,58 zł w tym:
1) Wydatki bieżące – 16.480.313,55 zł.
2) Wydatki majątkowe –11.019.366,03 zł.
 
§ 5. 
1. Określa się deficyt budżetu w kwocie 1.915.273,74 zł, który zostanie pokryty przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy.
2. Określa się przychody budżetu w kwocie 2.473.388,74 zł.
3. Przychody i rozchody określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 
§ 6. 
Załącznik nr 4 do Uchwały nr XLI/263/2022 z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na rok 2023  (zestawienie planowanych  dotacji  udzielanych z budżetu gminy) otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
 
§ 7. 
Załącznik nr 6 do Uchwały nr XLI/263/2022 z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na rok 2023 (Plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa Gminy Lubniewice na 2023 rok), otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
 
§ 8. 
W uchwale nr XLI/263/2022 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2023 rok w  § 10 wprowadza się następujące zmiany:
1. Ustęp 3 otrzymuje brzmienie : "Określa się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.608,00 zł. oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 2.608,00 zł. ".
2. Ustęp 6 otrzymuje  brzmienie: "Określa się dochody pochodzące z  Funduszu Pomocy w kwocie  197.297,01  zł. oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym  na terytorium tego państwa w kwocie 197.297,01 zł".
 
§ 9. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§ 10. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XLVII/314/2023 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 sierpnia 2023 r. (785kB) pdf
Przewodniczący Rady Miejskiej
        w Lubniewicach
               Tomasz Janiszewski

 

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (1 września 2023, 09:22:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 243