NULL string(0) ""

Uchwała nr XLVII/310/2023Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 30 sierpnia 2023w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnegoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021, poz. 1249 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLVII/310/2023
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 30 sierpnia 2023


w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021, poz. 1249 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. 
Określa się tryb i sposób powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Lubniewice, zwanego dalej „Zespołem”.

§ 2. 
1. Burmistrz Lubniewic powołuje Zespół Interdyscyplinarny i jego członków Zespołu w drodze zarządzenia.
2. W celu powołania członków Zespołu Burmistrz Lubniewic, zwany dalej „Burmistrzem”, występuje do osób zarządzających podmiotami określonymi w art. 9a ust. 3 pkt 1 – 6 oraz ust. 4 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej o imienne wskazanie osób mających reprezentować dany podmiot w Zespole, a następnie po uprzednim otrzymaniu pisemnej zgody tak wskazanych osób na pracę w Zespole, podpisuje z tymi podmiotami porozumienie.
3. Burmistrz może także wystąpić do podmiotów określonych w art. 9a ust. 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej o imienne wskazanie osób mających reprezentować dany podmiot w Zespole.

§ 3. 
1. Burmistrz Lubniewic odwołuje członków Zespołu:
1) na pisemny wniosek członka Zespołu;
2) na pisemny wniosek podmiotu, którego członek Zespołu jest przedstawicielem;
3) w przypadku skazania członka Zespołu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) na pisemny wniosek przewodniczącego Zespołu.
2. Odwołanie członka Zespołu przez Burmistrza skutkuje koniecznością powołania nowego członka, przedstawiciela tego samego podmiotu. Podmiot wskazuje nowego przedstawiciela na członka Zespołu, który zostaje powołany w trybie określonym w § 2 ust. 1 w drodze zmiany zarządzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1.

§ 4.
 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 5. 
Traci moc Uchwała Nr VI/38/2011 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 marca 2011 r., Uchwała Nr XXXII/230/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 czerwca 2013 r.

§ 6. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Uchwała nr XLVII/310/2023 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 sierpnia 2023 r. (261kB) pdf
Przewodniczący Rady Miejskiej
        w Lubniewicach
               Tomasz Janiszewski

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 2135 z dnia 2023-08-31

metryczka


Odpowiada za treść: Iwona Kmita
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (1 września 2023, 09:02:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 240