NULL string(0) ""

Uchwała nr XLII/267/2023Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 30 stycznia 2023w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru nad Jeziorem LubniewskoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 40), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) oraz w związku z uchwałą Nr XXXVI/228/2022 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru nad Jeziorem Lubniewsko, po stwierdzeniu, że niniejsza uchwała nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubniewice, przyjętego uchwałą Nr XL/251/2022 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21 listopada 2022 r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru nad Jeziorem Lubniewsko.

Uchwała nr XLII/267/2023
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 30 stycznia 2023


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru nad Jeziorem Lubniewsko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 40), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) oraz w związku z uchwałą Nr XXXVI/228/2022 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru nad Jeziorem Lubniewsko, po stwierdzeniu, że niniejsza uchwała nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubniewice, przyjętego uchwałą Nr XL/251/2022 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21 listopada 2022 r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru nad Jeziorem Lubniewsko.Rozdział 1.
Ustalenia wstępne
§ 1.
1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) dachu zielonym – należy przez to rozumieć pokrycie dachowe składające się z warstw umożliwiających uprawę na nim roślinności;
2) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, poza którą zakazuje się lokalizowania budynków, za wyjątkiem podziemnych ich części;
3) planie – należy przez to rozumieć niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
2. Integralnymi częściami uchwały są:
1) załącznik nr 1 – rysunek planu w skali 1:1000 wraz z wyrysem ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubniewice;
2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu;
3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych;
4) załącznik nr 4 – dane przestrzenne utworzone do planu.
3. Plan obejmuje obszar o łącznej powierzchni ok. 16,2 ha zlokalizowany pomiędzy miejscowościami Lubniewice i Jarnatów, w granicach którego ustala się zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu:
1) teren usług turystyki lub usług sportu i rekreacji oznaczony symbolem UT- US;
2) teren wód powierzchniowych śródlądowych oznaczony symbolem WS.
4. Na obszarze objętym planem:
1) nie określa się:
a) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,
b) szczegółowych zasad oraz warunków scalania i podziału,
c) zasad tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
2) nie występują:
a) dobra kultury współczesnej oraz krajobrazy kulturowe,
b) udokumentowane złoża kopalin, tereny górnicze i obszary górnicze,
c) główne zbiorniki wód podziemnych,
d) obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi,
e) obszary osuwania się mas ziemnych,
f) krajobrazy priorytetowe.
Rozdział 2.
Ustalenia ogólne
§ 2.
W zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) dopuszcza się lokalizację budynków na terenie oznaczonym symbolem UT-US, zgodnie z wyznaczonymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;
2) dopuszcza się lokalizację budowli, w tym wiat, ciągów komunikacyjnych w postaci promenad, przejść nadziemnych i podziemnych, tarasów, podestów oraz punktów widokowych, altan i obiektów małej architektury oraz plaż;
3) dopuszcza się lokalizację urządzeń wodnych, w tym pomostów rekreacyjnych i przystani, slipów, trap dostępowych, murów oporowych, wraz z niezbędnymi obiektami i urządzeniami towarzyszącymi;
4) dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej, w tym stacji transformatorowych z uwzględnieniem pozostałych ustaleń ogólnych oraz ustaleń szczegółowych, z zastrzeżeniem pkt 5;
5) nakazuje się lokalizację nowych sieci elektroenergetycznych pod ziemią.

§ 3.
Obszar objęty planem znajduje się w granicach zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Uroczysko Lubniewsko", dla którego obowiązują przepisy odrębne.
 
§ 4.
W przypadku odkrycia, w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, nakazuje się postępować zgodnie z przepisami odrębnymi.
 
§ 5.
Ustala się korytarz techniczny wzdłuż istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej 15kV – po 7 m na stronę od osi linii, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, w obrębie którego:
1) ustala się utrzymanie istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej 15kV;
2) zakazuje się lokalizacji pomieszczeń na pobyt stały ludzi, z zastrzeżeniem pkt 4;
3) dopuszcza się skablowanie istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej 15kV po innej trasie z uwzględnieniem pozostałych ustaleń planu;
4) w przypadku skablowania lub likwidacji napowierzchnej linii elektroenergetycznej 15kV zakaz, o którym mowa w pkt 2 nie ma zastosowania.
Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe
§ 6.
1. Ustala się teren usług turystyki lub usług sportu i rekreacji oznaczony symbolem UT-US.
2. W zakresie przeznaczenia:
1) ustala się lokalizację usług turystyki lub usług sportu i rekreacji;
2) dopuszcza się lokalizację:
a) usług zdrowia,
b) usług gastronomii,
c) usług kultury i rozrywki,
d) usług handlu,
e) zabudowy letniskowej,
f) sanitariatów.
3. W zakresie zagospodarowania:
1) ustala się powierzchnię zabudowy maksymalnie 20% powierzchni działki budowlanej;
2) ustala się intensywność zabudowy od 0,01 do 2;
3) ustala się powierzchnię biologicznie czynną minimalnie 60% powierzchni działki budowlanej.
4. W zakresie kształtowania zabudowy:
1) ustala się wysokość zabudowy:
a) maksymalnie 19 m dla hoteli i pensjonatów,
b) maksymalnie 12 m dla obiektów usług zdrowia, gastronomii, kultury i rozrywki, handlu oraz zabudowy letniskowej,
c) maksymalnie 8 m dla pozostałych obiektów;
2) dopuszcza się kondygnacje podziemne,
3) ustala się dachy o kącie nachylenia do 70° w odcieniach brązu, czerwieni, szarości lub bieli, z zastrzeżeniem pkt 4, 5 i 6;
4) dopuszcza się dachy zielone;
5) dopuszcza się stropodachy jako tarasy;
6) wymagania dotyczące dachów nie dotyczą lukarn, wykuszy, tarasów, wejść, werand, ogrodów zimowych i klatek schodowych.
5. Ustala się strefę ochrony przed hałasem, która pod względem akustycznym kwalifikuje się jako teren rekreacyjno-wypoczynkowy.
6. W zakresie obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się powiązanie komunikacyjne z układem dróg publicznych poprzez drogę powiatową nr 1297F  przyległą do granicy planu;
2) nakazuje się wyznaczenie minimalnie:
a) 1 miejsce do parkowania na 3 miejsca noclegowe w hotelach lub pensjonatach,
b) 1 miejsce do parkowania na każde rozpoczęte 500 m² powierzchni użytkowej usług zdrowia, gastronomii, handlu oraz kultury i rozrywki  funkcjonujących w samodzielnych budynkach,
c) 1 miejsce do parkowania na 1 budynek letniskowy,
d) ustala się minimalnie 1 miejsce do parkowania dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową na każde rozpoczęte 15 miejsc do parkowania;
3) dopuszcza się realizację miejsc do parkowania:
a) na powierzchni jako parkingi otwarte,
b) w formie garaży wbudowanych lub podziemnych.
7. W zakresie infrastruktury technicznej:
1) nakazuje się odprowadzanie ścieków komunalnych i przemysłowych do sieci kanalizacji sanitarnej;
2) w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych:
a) ustala się powierzchniowo lub do gruntu na własnej działce w sposób uniemożliwiający spływ na nieruchomości sąsiednie, w tym drogi,
b) dopuszcza się do zbiorników retencyjnych lub chłonnych,
c) dopuszcza się do sieci kanalizacji deszczowej,
d) dopuszcza się poprzez urządzenia wodne do wód powierzchniowych (cieków wodnych lub zbiorników wodnych), po ich podczyszczeniu i zgodnie z przepisami odrębnymi;
3) ustala się zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej lub ujęć własnych;
4) ustala się zaopatrzenie w energię cieplną z indywidualnych lub grupowych źródeł ciepła, w tym systemów kogeneracyjnych lub trójgeneracyjnych oraz źródeł odnawialnych, z wyłączeniem biogazowni i urządzeń wykorzystujących siłę wiatru;
5) ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną:
a) z sieci elektroenergetycznej,
b) z indywidualnych lub grupowych urządzeń wytwarzających energię elektryczną, w tym systemów kogeneracyjnych lub trójgeneracyjnych oraz źródeł odnawialnych, z wyłączeniem biogazowni i urządzeń wykorzystujących siłę wiatru;
6) ustala się zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej lub ze zbiorników na gaz;
7) w zakresie inwestycji dotyczących łączności publicznej obowiązują przepisy odrębne;
8) nakazuje się zapewnienie miejsca do czasowego gromadzenia odpadów powstałych w wyniku prowadzonej działalności na własnej działce.
 
§ 7.
Wyznacza się teren wód powierzchniowych śródlądowych oznaczony na rysunku planu symbolem WS, dla którego:
1) ustala się wody powierzchniowe Jeziora Lubniewsko;
2) dopuszcza się lokalizację urządzeń wodnych stanowiących kontynuację zagospodarowania na terenie oznaczonym symbolem UT-US;
3) zakazuje się lokalizacji budynków;
4) zakazuje się zmiany linii brzegowej Jeziora Lubniewsko.
Rozdział 4.
Ustalenia końcowe
§ 8.
Dla ustalenia wysokości jednorazowej opłaty w związku ze zbyciem przez właściciela albo użytkownika wieczystego nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem planu, określa się stawkę w wysokości 30%.
 
§ 9.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§ 10.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Uchwała nr XLII/267/2023 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 stycznia 2023 r. (1248kB) pdf


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Lubniewicach
Tomasz Janiszewski


 
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 408 z dnia 2023-02-07

metryczka


Odpowiada za treść: Joanna Kozakiewicz
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (1 lutego 2023, 13:30:21)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (10 lutego 2023, 09:33:56)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2100