Uchwała nr XXV/160/2021Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 25 lutego 2021w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2021 rokNa podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 713), art. 211, art. 212 ust. 2, art. 217 ust 2, pkt. 6,8 , art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz.869 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:

Uchwała nr XXV/160/2021
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 25 lutego 2021


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2021 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 713), art. 211, art. 212 ust. 2, art. 217 ust 2, pkt. 6,8 , art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz.869 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:


§ 1. 
Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 1.042,12 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
᠆ zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.042,12 zł.

§ 2. 
Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 1.042,12 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
᠆ zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.042,12 zł.

§ 3. 
Dochody i wydatki budżetu obejmują:
1. Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 108.802,12 zł oraz na wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 103.802,12 zł i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 5.000,00 zł.

§ 4. 
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 15.701.681,12 w tym:
1) dochody bieżące – 15.562.881,12 zł,
2) dochody majątkowe – 138.800,00 zł.

§ 5. 
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 16.627.552,57 zł w tym:
1) Wydatki bieżące – 14.858.312,85 zł,
2) Wydatki majątkowe – 1.769.239,72 zł.

§ 6. 
1.   Określa się deficyt budżetu w kwocie 925.871,45 zł, który zostanie pokryty niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości: 925.871,45 zł.
2. Określa się przychody budżetu w kwocie 1.453.371,45 zł, stanowiące:
a) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości: 424.070,28 zł,
b) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości: 85.112,50 zł,
c) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości: 944.188,67 zł.

§ 7. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                                 Przewodniczący
                                                                      Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                              Tomasz Janiszewski


Uchwała Nr XXV/160/2021 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 25 lutego 2021 r. (391kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Martyna Leszczyłowska
Opublikował: Waldemar Gatzka (26 lutego 2021, 07:57:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 90