Uchwała nr XXIV/156/2021Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 10 lutego 2021w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2021 rokNa podstawie art.18 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 713), art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, art. 258, art. 264, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz.869 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:

Uchwała nr XXIV/156/2021
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 10 lutego 2021


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2021 rok

Na podstawie art.18 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 713), art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, art. 258, art. 264, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz.869 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:


§ 1. 
Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 1.353.047,92 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
᠆ zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 173.879,98 zł,
᠆ zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.179.167,94 zł.

§ 2. 
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 16.620.451,45 zł w tym:
1) Wydatki bieżące – 14.851.211,73 zł,
2) Wydatki majątkowe – 1.769.239,72 zł.

§ 3. 
1.   Określa się deficyt budżetu w kwocie 1.453.371,45 zł, który zostanie pokryty:
a) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości: 424.070,28 zł,
b) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości: 85.112,50 zł,
c) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości: 944.188,67 zł.
2.   Określa się przychody budżetu w kwocie 1.453.371,45 zł, stanowiące:
a) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości: 424.070,28 zł,
b) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości: 85.112,50 zł,
c) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości: 944.188,67 zł, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                                 Przewodniczący
                                                                     Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                             Tomasz JaniszewskiUchwała Nr XXIV/156/2021 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 10 lutego 2021 r. (443kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Martyna Leszczyłowska
Opublikował: Waldemar Gatzka (11 lutego 2021, 12:49:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 64