Uchwała nr XIII/82/2019Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 25 listopada 2019w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Lubniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), uchwały nr III/8/2010 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 15 grudnia 2010 w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688) uchwala się, co następuje

Uchwała nr XIII/82/2019
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 25 listopada 2019


w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Lubniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), uchwały nr III/8/2010 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 15 grudnia 2010 w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688) uchwala się, co następuje


§1.
Przyjmuje się roczny program współpracy Gminy Lubniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§3.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.


                                                                             Przewodniczący
                                                                Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                          Tomasz Janiszewski


Uchwała nr XIII/82/2019 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 25 listopada 2019 r. (572kB) pdf

Załącznik nr 1 do uchwały (3230kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 3127.2019 z dnia 2019-11-28

metryczka


Odpowiada za treść: Aleksandra Górecka
Opublikował: Waldemar Gatzka (28 listopada 2019, 15:09:26)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (29 listopada 2019, 13:44:46)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 141