Uchwała nr XIII/79/2019Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 25 listopada 2019w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej oraz trybu opracowania nowego statutu Gminy Lubniewice oraz jednostek pomocniczych - sołectw.Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 14 Statutu Gminy Lubniewice przyjętego uchwałą nr VI/52/2003 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 maja 2003 r.,(Dz. Urz. Woj. Lub. Z 2003 r., nr 73, poz. 1096 ze zm.) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XIII/79/2019
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 25 listopada 2019


w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej oraz trybu opracowania nowego statutu Gminy Lubniewice oraz jednostek pomocniczych - sołectw.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 14 Statutu Gminy Lubniewice przyjętego uchwałą nr VI/52/2003 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 maja 2003 r.,(Dz. Urz. Woj. Lub. Z 2003 r., nr 73, poz. 1096 ze zm.) uchwala się co następuje:


§ 1.
1. Powołuje się doraźną Komisję Statutową.
2. Przedmiotem działania komisji statutowej jest opracowanie projektu nowego statutu Gminy Lubniewice oraz jednostek pomocniczych - sołectw.

§ 2.
1. Określa się 7 osobowy skład Komisji Statutowej.
2. Do składu Komisji Statutowej powołuje się:
1) Tomasz Janiszewski
2) Ewa Belczyk-Milc
3) Edward Białek
4) Grzegorz Ziołek
5) Wiesław Skowron
6) Justyn Bączkowski
7) Tomasz Niewiadomski
3. Komisja na swoim pierwszym posiedzeniu wybierze spośród siebie przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego komisji.

§ 3.
1. Zakres działań i kompetencji Komisji Statutowej obejmuje:
1) analizę tekstu statutu Gminy Lubniewice
2) przygotowanie projektu nowego statutu Gminy Lubniewice oraz jednostek pomocniczych - sołectw.
3) opiniowanie projektu uchwały Rady Gminy w przedmiocie przyjęcia nowego statutu gminy Lubniewice oraz jednostek pomocniczych - sołectw.

§ 4.
1). Pracami Komisji Statutowej kieruje jej przewodniczący.
2). Przewodniczący Komisji Statutowej wyznacza posiedzenia komisji oraz określa ich przedmiot.
3). W celu prawidłowej realizacji zadania, przewodniczący może zapraszać do udziału w pracach      Komisji inne osoby niż wymienione w §2.

§ 5.
Komisja Statutowa zakończy działalność z chwilą podjęcia przez Radę Miejską w Lubniewicach uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminy Lubniewice oraz jednostek pomocniczych - sołectw.

§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                            Przewodniczący
                                                                Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                          Tomasz Janiszewski
Uchwała nr XIII/79/2019 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 25 listopada 2019 r. (660kB) pdf
metryczka


Odpowiada za treść: Bartosz Jankowski
Opublikował: Waldemar Gatzka (28 listopada 2019, 14:55:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 121