Uchwała nr XII/74/2019Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 7 października 2019w sprawie zmiany uchwały budżetowejNa podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 211, art.212 ust.1 pkt. 1,2, art. 235, art.236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz.869 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:

Uchwała nr XII/74/2019
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 7 października 2019


w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 211, art.212 ust.1 pkt. 1,2, art. 235, art.236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz.869 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:


§ 1.
Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetu o kwotę 151.475,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1  do uchwały w tym:
1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 151.475,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zwiększa się o kwotę 4.560,00 zł.

§ 2.
Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetu o kwotę 151.475,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2  do uchwały w tym:
1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 151.475,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zwiększa się o kwotę 7.800,00 zł.

§ 3.
Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 465.000,00 zł i wydatki związane z obsługą systemu gospodarki śmieciowej w kwocie 465.000,00 zł.

§ 4.
1. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 16.450.026,71 zł, w tym:
1) dochody bieżące w wysokości 14.264.795,22 zł,
2) dochody majątkowe w wysokości 2.185.231,49 zł.
2. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu  w wysokości 16.349.026,91 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 13.764.664,99 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 2.584.361,92 zł.

§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik nr 1 do uchwały (166kB) pdf

Załącznik nr 2 do uchwały (93kB) pdf

Uzasadnienie do uchwały (62kB) pdf

                                                                             Przewodniczący
                                                                Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                          Tomasz Janiszewski

metryczka


Odpowiada za treść: Martyna Leszczyłowska
Opublikował: Waldemar Gatzka (11 października 2019, 09:46:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 137