Uchwała nr XI/64/2019Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 2 września 2019o zmianie uchwały nr VI/36/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubniewice w 2019 roku.Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506) w zw. z art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2019 r, poz. 122) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:

Uchwała nr XI/64/2019
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 2 września 2019


o zmianie uchwały nr VI/36/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubniewice w 2019 roku.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506) w zw. z art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2019 r, poz. 122) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:


§ 1.
W załączniku do uchwały nr VI/36/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubniewice w 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:
1. w Rozdziale II ust. 3 pkt 1 zmienia się treść litery d), która otrzymuje brzmienie:
 podejmowanie interwencji w sprawie kotów wolno żyjących przy udziale pracownika referatu Inwestycji i Nieruchomości polegające m.in. na:
- ustalaniu miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące, w celu dostarczania pokarmu do tych miejsc oraz zapewnienie im w razie konieczności opieki weterynaryjnej;
- udzieleniu kotom bezdomnym oraz kotom wolno żyjącym w razie konieczności innej niezbędnej usługi weterynaryjnej np. o charakterze opiekuńczo – leczniczym;
- podejmowaniu działań adopcyjnych w stosunku do bezdomnych kotów.
2. w Rozdziale II ust. 3 pkt 2 zmienia się treść litery a), która otrzymuje brzmienie:
usypiać można wyłącznie zwierzęta, które są jeszcze ślepe i nie ma możliwości zapewnienia dla nich właścicieli.
3. w Rozdziale II ust.3 pkt 2 zmienia się treść litery b), która otrzymuje brzmienie:
zabieg usypiania przeprowadza wyłącznie lekarz weterynarii Elżbieta Cychowska, z którą Gmina zawarła umowę oraz lekarz weterynarii Zenon Jażdżewski -  współpracujący z Konsorcjum VET – ZOO Serwis prowadzącym schronisko dla bezdomnych zwierząt.
4. Zmienia się treść Rozdziału III, który otrzymuje brzmienie:
Program realizowany będzie z funduszy Gminy zapisanych na ten cel w budżecie na 2019 r. w kwocie 25 000,00 zł., z przeznaczeniem na:
a) opłata za odłów, utrzymanie zwierząt oraz inne usługi realizowane przez schronisko – 20 000,00 zł.,
b) całodobowa opieka weterynaryjna niezbędna na wypadek zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt - 1 500,00 zł.,
c) sterylizacja, kastracja bezdomnych zwierząt, oraz uśpienie ślepych miotów - na wniosek wolontariuszy – 2 200,00 zł.,
d) doraźna opieka weterynaryjna bezdomnych zwierząt (kotów i psów) – 600,00 zł.
e) zakup karmy zwierzęcej oraz zakup lekarstw, opatrunków itp. – 700,00 zł.
W  trakcie  roku budżetowego wysokość środków  przeznaczonych  na realizację  niniejszego  Programu może ulec zmianie.

§ 2.
Pozostałe zapisy załącznika do uchwały nr VI/36/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubniewice w 2019 roku pozostają bez zmian.
 
§ 3.
 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
 

                                                                        Przewodniczący
                                                              Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                           Edward Białek

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 2412.2019 z dnia 2019-09-06

metryczka


Odpowiada za treść: Lidia Jagiełło
Opublikował: Waldemar Gatzka (5 września 2019, 08:52:30)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (11 października 2019, 09:54:51)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 151