Uchwała nr XI/63/2019Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 2 września 2019w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze oraz nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, dla którego organem prowadzącym jest Gmina LubniewiceNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 42 ust. 6 i ust. 7 pkt 2 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.) oraz art. 76 pkt 22 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203) Rada Miejska uchwala, co następuje:

Uchwała nr XI/63/2019
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 2 września 2019


w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze oraz nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Lubniewice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 42 ust. 6 i ust. 7 pkt 2 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.) oraz art. 76 pkt 22 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203) Rada Miejska uchwala, co następuje:


§ 1.
Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć ustala się wg tabeli:§ 2.
Obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z dziećmi lub wychowankami albo na ich rzecz, nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć określonych w art. 42 ust. 7 pkt 2 Ustawy Karta Nauczyciela wg tabeli:§ 3.
Traci moc Uchwała nr XLI/306/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21 czerwca 2018 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze oraz nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubniewice.
 
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.                                                                         Przewodniczący
                                                              Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                           Edward Białek

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 2411.2019 z dnia 2019-09-06

metryczka


Odpowiada za treść: Lidia Jagiełło
Opublikował: Waldemar Gatzka (5 września 2019, 08:49:42)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (11 października 2019, 09:53:36)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 133