Uchwała nr XI/62/2019Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 2 września 2019w sprawie zmiany statutu Gminy LubniewiceNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XI/62/2019
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 2 września 2019


w sprawie zmiany statutu Gminy Lubniewice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1.
W statucie Gminy Lubniewice, stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Lubniewicach nr VI/52/2003 z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Lubniewice (Dz. U. Woj. Lub. z 2003 r. nr 73, poz. 1096 ze zm.) dokonuje się zmiany w ten sposób, że załącznik nr 2 do Statutu Gminy Lubniewice otrzymuje następujące brzmienie:
„Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych”
I. Jednostki Budżetowe:
1. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Lubniewicach,
2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubniewicach,
3. Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubniewicach.
II. Zakłady budżetowe:
1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach.
III. Instytucje kultury:
1. Gminny Ośrodek Kultury w Lubniewicach,
2. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Lubniewice.”

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.


                                                                          Przewodniczący
                                                              Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                           Edward Białek


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 2410.2019 z dnia 2019-09-06

metryczka


Odpowiada za treść: Lidia Jagiełło
Opublikował: Waldemar Gatzka (5 września 2019, 08:26:35)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (11 października 2019, 09:52:07)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 125