Uchwała nr X/58/2019Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 30 lipca 2019w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:

Uchwała nr X/58/2019
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 30 lipca 2019


w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:


§1.
1. Zasięga się od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. informacji o kandydacie na ławnika zgłoszonego w wyborach na kadencję 2020-2023, w trybie art. 162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych.
2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubniewicach do przesłania Wojewódzkiemu  Komendantowi Policji łącznie z dzisiejszą uchwałą danych osobowych kandydata.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Lubniewicach.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  


                                                                         Przewodniczący
                                                              Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                           Edward Białek

metryczka


Odpowiada za treść: Lidia Jagiełło
Opublikował: Waldemar Gatzka (5 sierpnia 2019, 11:16:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 123