Uchwała nr X/57/2019Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 30 lipca 2019w sprawie określenia warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntówNa podstawie art. 18 ust 2 pkt 15, art.40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 9 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1716 ze zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr X/57/2019
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 30 lipca 2019


w sprawie określenia warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15, art.40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 9 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1716 ze zm.) uchwala się, co następuje:


§1.
Udziela się bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu, stanowiącego własność Gminy Lubniewice, w prawo własności, osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych na warunkach określonych w § 2 i § 3 niniejszej uchwały.

§2.
Warunkiem udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu jest złożenie przez osoby wymienione w § 1 pisemnego wniosku o udzielenie bonifikaty wraz z oświadczeniem o zamiarze wniesienia opłaty jednorazowej oraz braku zaległości wobec Gminy Lubniewice z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste związane z nieruchomością będącą przedmiotem przekształcenia.

§3.
Wysokość bonifikaty od opłaty za przekształcenie gruntu wynosi:
  • 60% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie,
  • 50% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po  przekształceniu,
  • 40% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po  przekształceniu,
  • 30% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po  przekształceniu,
  • 20% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po  przekształceniu,
  • 10% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po  przekształceniu
§4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic

§5.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.


                                                                         Przewodniczący
                                                              Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                           Edward Białek
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 2186.2019 z dnia 2019-08-05

metryczka


Odpowiada za treść: Izabela Dembińska
Opublikował: Waldemar Gatzka (5 sierpnia 2019, 11:14:29)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (8 sierpnia 2019, 09:31:12)
Zmieniono: Dz.U.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 201