Uchwała nr X/53/2019Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 30 lipca 2019w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia PolicjiNa podstawie art.7 ust. 1 pkt 14, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019, poz. 506 ze zm.) oraz art. 13 ust. 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r., o Policji (Dz. U. z 2019, poz.161), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:

Uchwała nr X/53/2019
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 30 lipca 2019


w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji

Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 14, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019, poz. 506 ze zm.) oraz art. 13 ust. 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r., o Policji (Dz. U. z 2019, poz.161), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:


§ 1.
1.Przekazuje się poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji środki finansowe w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na wypłatę nagrody dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie.

§ 2.
Środki finansowe, o których mowa w § 1 zostaną przekazane ze środków zabezpieczonych w budżecie Gminy Lubniewice w 2019 r.

§ 3.
Szczegółowe warunki przekazania i rozliczenia środków finansowych określi porozumienie zawarte pomiędzy Komendantem Powiatowym Policji w Sulęcinie, a Gminą Lubniewice.

§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                          Przewodniczący
                                                              Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                           Edward Białek

metryczka


Odpowiada za treść: Anna Kisielewicz
Opublikował: Waldemar Gatzka (5 sierpnia 2019, 11:06:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 112