Uchwała nr VIII/48/2019Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 24 czerwca 2019w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sadów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala , co następuje:

Uchwała nr VIII/48/2019
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 24 czerwca 2019


w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sadów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala , co następuje:


§ 1.
1. Powołuje się Zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników w następującym składzie:
1) Ewa Belczyk-Milc
2) Wiesław Komar
3) Przemysław Stankiewicz
2. Zadaniem zespołu jest przygotowanie i przedstawienie Radzie  Miejskiej w Lubniewicach, przed przystąpieniem do wyborów ławników, opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju  sadów  powszechnych.

§ 2.
Obsługę techniczną i administracyjną Zespołu zapewnia Burmistrz Lubniewic.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Lubniewicach.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                         Przewodniczący
                                                              Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                           Edward Białek

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (27 czerwca 2019, 14:41:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 76