Uchwała nr IV/22/2019Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 11 lutego 2019w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2019-2035.Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 15 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018, poz. 994), art. 226, art.227, art.229, art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr IV/22/2019
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 11 lutego 2019


w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2019-2035.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 15 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018, poz. 994), art. 226, art.227, art.229, art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1.        
W uchwale nr III/18/2018 rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2035 wprowadza się następujące zmiany:
1. Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubniewice na lata 2019-2035 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 - Objaśnienia przyjętych wartości, otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Lubniewice, stanowiących załącznik nr 3 do zmienianej uchwały - określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Lubniewic.

§ 3.        
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                                 Przewodniczący
                                                                   Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                                  Edward Białek


Załącznik nr 1 do uchwały (101kB) pdf

Załącznik nr 2 do uchwały (188kB) pdf

Załącznik nr 3 do uchwały (165kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Anna Kisielewicz
Opublikował: Waldemar Gatzka (15 lutego 2019, 11:22:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 60