Uchwała nr IV/23/2019Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 11 lutego 2019w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.), w związku z art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymania czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r., poz. 1454 ze. zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:

Uchwała nr IV/23/2019
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 11 lutego 2019


w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.), w związku z art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymania czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r., poz. 1454 ze. zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:


§1
Ustala się następujące miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli zamieszkałych nieruchomości:
1. Stawkę w wysokości 16,50 zł od mieszkańca, w przypadku gdy odpady komunalne są gromadzone i odbierane w sposób selektywny.
2. Stawkę opłaty w wysokości 27,00 zł od mieszkańca, w przypadku gdy odpady komunalne nie są gromadzone i odbierane w sposób selektywny.

§2
Sposób naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi z nieruchomości  zamieszkałych, określa odrębna uchwała Rady Miejskiej w Lubniewicach w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§3
Traci moc uchwała Nr XXXV/265/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 13 lutego 2018 roku
w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.  


                                                                                   Przewodniczący
                                                                       Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                                    Edward Białek
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 2019.427 z dnia 2019-02-12

metryczka


Odpowiada za treść: Katarzyna Malinowska
Opublikował: Waldemar Gatzka (14 lutego 2019, 12:03:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 82