Uchwała nr XL/298/2018Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 6 czerwca 2018w sprawie zmiany uchwały budżetowejNa podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.), art.211, art.212 ust.1 pkt 1,2,3,4,6, art.235, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017, poz.2077 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:

Uchwała nr XL/298/2018
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 6 czerwca 2018


w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.), art.211, art.212 ust.1 pkt 1,2,3,4,6, art.235, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017, poz.2077 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:


§ 1.
Zmniejsza się łączna kwotę planowanych dochodów o 15.000,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
-        Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 15.000,00 zł
 
§ 3.
Po zmianach określa się łączna kwotę planowanych Dochodów Gminy w wysokości 18.301.058,34 zł, w tym:
1) Dochody bieżące – 14.025.758,44zł
2) Dochody majątkowe – 4.275.299,90 zł
 
§ 4.
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych Wydatków Gminy w wysokości 23.414.558,34 w tym:
1) Wydatki bieżące – 12.828.654,38 zł
2) Wydatki majątkowe – 10.585.903,96 zł
 
§ 5.
1. Określa się deficyt budżetu w wysokości 5.113.500,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z emisji obligacji.
2. Określa się kwotę przychodów po zmianach w wysokości 5.536.000,00 zł w tym:
2.1  z emisji obligacji – 5.521.000,00 zł
2.2 z tytułu wolny środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 15.000,00 zł
3. Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXIX/295/2018 z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2018 rok: „Przychody i rozchody budżetu na 2018 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 6.
§ 4 Uchwały Rady Miejskiej w Lubniewicach nr XXXIV/262/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2018 r. otrzymuje brzmienie:
„§ 4 Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych:
1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu  budżetu Gminy do kwoty 500.000,00 zł
2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy do kwoty 5.113.500,00 zł
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do kwoty 407.500,00 zł”.

§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                    Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                                                              Katarzyna Sowa


Załącznik nr 1 do uchwały (128kB) pdf

Załącznik nr 2 do uchwały (40kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Anna Kisielewic
Opublikował: Waldemar Gatzka (11 lipca 2018, 08:26:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 114