Uchwała nr XXXIII/244/2013Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 16 sierpnia 2013w sprawie uznania za użytek ekologicznyNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 6 ust. 1 pkt 8, art. 42 art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. 2013 poz. 627), po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXXIII/244/2013
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 16 sierpnia 2013


w sprawie uznania za użytek ekologiczny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 6 ust. 1 pkt 8, art. 42 art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. 2013 poz. 627), po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:


§1
Uznaje się za użytek ekologiczny pod nazwą „Olszynowe bagno”, zwany dalej użytkiem, obszar bagna śródleśnego, stanowiącego zarastający zbiornik wodny wraz z olsem torfowcowym, o powierzchni 3,61 ha.

§2
Użytek położony jest na działce ewidencyjnej 5596, w obrębie ewidencyjnym Rogi (gmina Lubniewice), na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Lubniewice, Leśnictwo Trzy Dęby, pododdział 312 d. Lokalizacja wg współrzędnych geograficznych: N 52°33'30.6", E 15°10'55.91". Granice użytku przedstawia mapa będąca załącznikiem nr 1 do uchwały.

§3
Nadzór nad użytkiem sprawuje Nadleśnictwo Lubniewice.

§4
Celem ochrony użytku jest zachowanie ekosystemu bagna śródleśnego, mającego znaczenie dla zwiększenia różnorodności biologicznej otaczających drzewostanów oraz zachowanie stanowisk rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów typowych dla siedlisk bagiennych, w tym: rosiczki okrągłolistnej Drosera rotundifolia, żurawiny błotnej Oxyccocus palustris oraz szuwaru kłoci wiechowatej Cladium mariscus.
Celem ochrony jest również zachowanie następujących siedlisk przyrodniczych:
  • 3150 (siedlisko Natura 2000) - jeziorko eutroficzne porośnięte rzęsą o powierzchni 1 ha,
  • 7210 (siedlisko Natura 2000) - torfowisko nakredowe z szuwarem kłoci wiechowatej Cladium mariscus o powierzchni 0,05 ha,
  • silnie uwilgotniony ols torfowcowy o pow. 2,6 ha.

§5
W stosunku do użytku wprowadza się następujące zakazy:
1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru;
2)wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;
3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
5) likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych;
6) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych;
7) zmiany sposobu użytkowania ziemi;
8) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;
9) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;
10) zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów na obszarach użytków ekologicznych, utworzonych w celu ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi roślin i grzybów chronionych;
11) umieszczania tablic reklamowych.

§6
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Załacznik nr 1 do uchwały (1112kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 2013.1850 z dnia 2013-08-20

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (6 lutego 2018, 08:04:34)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (6 lutego 2018, 08:07:26)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 137