Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic28.05.2024

Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic

28.05.2024

Lubniewice, 28.05.2024 r.
 
Znak sprawy: IN.6220.04.2023
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
BURMISTRZA  LUBNIEWIC
 
 
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094) informuję, że po rozpatrzeniu wniosku Pana Romana Kosińskiego reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Bartosza Kołodziejczaka, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie czternastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce oznaczonej nr ewid. 989 położonej na Os. Świerczów w miejscowości Lubniewice, gmina Lubniewice. Burmistrz Lubniewic wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.
         
Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy (uzgodnieniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sulęcinie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gorzowie Wlkp.) można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach ul. Jana Pawła II 51, pokój nr 10, w godzinach urzędowania w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.
        
 
                                                                                             
Z up. Burmistrza Lubniewic
/-/ Waldemar Gatzka
Kierownik Referatu 
Inwestycji i Nieruchomości
 
 

metryczka


Wytworzył: Marta Gwizdek (28 maja 2024)
Opublikował: Waldemar Gatzka (28 maja 2024, 09:50:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 141