Zawiadomienie - obwieszczenie Burmistrza Lubniewic14.05.2024

Zawiadomienie - obwieszczenie Burmistrza Lubniewic

14.05.2024

Burmistrz Lubniewice
ul. Jana Pawła II 51
69-210 Lubniewice
woj. lubuskie
 
IN.6730.01.2024  
                                                
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA LUBNIEWIC
z dnia 10.05.2024 r.
 
Na podstawie art. 36 § 1 w związku z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) zawiadamiam o przedłużeniu terminu załatwienia wniosku w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: „budowa budynku gastronomiczno-hotelowego z usługami rekreacyjnymi wraz z realizacją niezbędnej infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem części terenu działki o nr ewid. 129 położonej w obrębie ewidencyjnym Glisno, gmina Lubniewice.” z uwagi na  skomplikowany charakter sprawy.
 
Ustala się termin załatwienia sprawy do dnia 10.06.2024r.
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1c „W przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym lub nieuzyskania danych pozwalających na ustalenie adresu właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości w sposób określony w ust. 1b, zawiadomienia dokonuje się w sposób, o którym mowa w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. Przepisu art. 34 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się.”

Jednocześnie informuje się, że stronami niniejszego postępowania są również współwłaściciele nieruchomości oznaczonych jako działka o nr ew. 130 położonej w miejscowości Glisno o nieuregulowanym stanie prawnym, a niniejsze obwieszczenie stanowi zawiadomienie tych stron o toczącym się postępowaniu

Pouczenie

W przypadkach określonych w art. 37 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego stronie służy prawo wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Gorzowie Wlkp., za pośrednictwem Burmistrza Lubniewic. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.
 

z up. Burmistrza Lubniewic
/-/Waldemar Gatzka
Kierownik Referatu
Inwestycji i Nieruchomości

metryczka


Wytworzył: Joanna Kozakiewicz (14 maja 2024)
Opublikował: Waldemar Gatzka (14 maja 2024, 11:03:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 107