Zawiadomienie Burmistrza Lubniewic07.05.2024

Zawiadomienie Burmistrza Lubniewic

07.05.2024

Lubniewice, dnia 07.05.2024 r.
 
 
Znak sprawy: IN.6220.04.2023
 
 
ZAWIADOMIENIE
 
Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572) zwana dalej K.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023, poz. 1094),
 
Burmistrz Lubniewic
 
zawiadamia strony postępowania o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w związku ze złożonym wnioskiem Pana Romana Kosińskiego reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Bartosza Kołodziejczaka o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie czternastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce oznaczonej nr ewid. 989 położonej na Os. Świerczów w miejscowości Lubniewice, gmina Lubniewice.

Przed wydaniem decyzji strony postępowania mają prawo zapoznać się ze zgromadzoną dokumentacją, w tym:
• opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sulęcinie z dnia 04.09.2023 r. znak: NZ.9022.47.2023,
• opinią Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gorzowie Wlkp. z dnia 20.11.2023 r. znak: PO.ZZŚ.1.4901.212.2023.EM,
• postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. – z dnia 21.03.2024 r., znak: WZŚ.4221.53.2024.AJ
oraz możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty publicznego doręczenia. Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i uwagi w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubniewicach przy ul. Jana Pawła II 51, pok. nr 10, I piętro, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.
W przypadku braku uwag i wniosków stron postępowania lub zgłoszenia żądania, po upływie ww. terminu, postępowanie zostanie zakończone decyzją wydaną na podstawie dowodów zgromadzonych przez organ. Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubniewicach oraz umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lubniewicach www.bip.lubniewice.pl
 
                                                  
 
                                                                                  Z up. Burmistrza Lubniewic
                                                                                  /-/ Waldemar Gatzka
                                                                                  Kierownik Referatu Inwestycji i Nieruchomości

metryczka


Wytworzył: Marta Gwizdek (7 maja 2024)
Opublikował: Waldemar Gatzka (7 maja 2024, 15:12:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 120