Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic07.05.2024

Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic

07.05.2024

Lubniewice, 07.05.2024 r.
 
 
Znak sprawy: IN.6220.05.2023
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
BURMISTRZA  LUBNIEWIC
 
 
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094) informuję, że po rozpatrzeniu wniosku Pani Renaty Jankowskiej, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dziesięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce oznaczonej nr ewid. 129 położonej w miejscowości Lubniewice, gmina Lubniewice Burmistrz Lubniewic wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

         Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy (uzgodnieniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sulęcinie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gorzowie Wlkp.) można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach ul. Jana Pawła II 51, pokój nr 10, w godzinach urzędowania w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.
        
 
                                                                                             
Z up. Burmistrza Lubniewic
/-/ Waldemar Gatzka
Kierownik Referatu Inwestycji i Nieruchomości
 

metryczka


Wytworzył: Marta Gwizdek (7 maja 2024)
Opublikował: Waldemar Gatzka (7 maja 2024, 15:08:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 109