Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic18.09.2023

Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic

18.09.2023

Burmistrz Lubniewic
Ul. Jana Pawła II 51
69-210 Lubniewice

Lubniewice, dnia 18 września 2023 r.

Znak sprawy: IN.6220.05.2023

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775), dalej Kpa, w związku z art. 75 ust 4 i 5b ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. z 2023 r., poz. 1094), zwanej dalej ustawą ooś,
 
Burmistrz Lubniewic zawiadamia,
 
że w dniu 18 września 2023 r. na wniosek Wójta Gminy Bledzew, znak: RG.OŚ.6220.2.2023 z dnia 23 sierpnia 2023 r. (wpływ do tut. Urzędu: 24 sierpnia 2023 r.), Burmistrz Lubniewic w formie postanowienia pozytywnie zaopiniował projekt decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 24 na odcinku od węzła Skwierzyna Zachód do skrzyżowania z drogą krajową nr 22”.

Dnia 24 sierpnia 2023 r. pismem znak: RG.OŚ.6220.2.2023 z dnia 23 sierpnia 2023 r. powołując się na art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. z 2023 r., poz. 1094), zwanej dalej ustawą, Wójt Gminy Bledzew zwrócił się do Burmistrza Lubniewic w związku z koniecznością zapoznania się i zaopiniowania projektu decyzji dotyczącej przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi krajowej nr 24 na odcinku od węzła Skwierzyna Zachód do skrzyżowania z drogą krajową nr 22”.

Po zapoznaniu się z wnioskiem Wójta Gminy Bledzew, postanowieniem znak: IN.6220.05.2023 z dnia 18 września 2023 r. Burmistrz Lubniewic pozytywnie zaopiniował przedmiotowe przedsięwzięcie, nie wnosząc uwag do jego planowanej realizacji oraz pozytywnie zaopiniował projekt decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia. Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą wydanego postanowienia w Referacie Inwestycji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Lubniewicach przy ul. Jana Pawła II 51 (pok. nr 10), w godz. urzędowania. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego zawiadomienie bądź doręczenie stronom postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Organem prowadzącym postępowanie w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi krajowej nr 24 na odcinku od węzła Skwierzyna Zachód do skrzyżowania z drogą krajową nr 22” jest Wójt Gminy Bledzew. Z pełną dokumentacją przedmiotowej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Bledzew, ul. Kościuszki 16, 66-350 Bledzew.

                                                                                        z up. Burmistrza Lubniewic
                                                                                        /-/ Waldemar Gatzka
                                                                                        Kierownik Referatu Inwestycji
                                                                                        i Nieruchomości

metryczka


Wytworzył: Marta Gwizdek (18 września 2023)
Opublikował: Waldemar Gatzka (18 września 2023, 15:23:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 201