Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic14.01.2021

Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic

14.01.2021

Lubniewice, dnia 14.01.2021 r.   

Znak: IN.6733.02.2020       

OBWIESZCZENIE   


Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 256; zw. dalej Kpa) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 293)

Burmistrz Lubniewic 
zawiadamia,   

że w dniu 14.01.2021 r. została wydana decyzja nr 2/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie: 
„budowa stacji transformatorowej wraz z budową elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15kV i niskiego napięcia nn 0,4kV oraz demontaż napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia SN-15kV na terenie działek o nr ewid. 842, 845, 847/4, 846, 847/1, 847/5, 849/15, 849/19, 849/23, 849/20, 849/21, 849/22, 849/3, 849/6, 970/1, 963/5, 970/2, 963/7 położonych w obrębie ewidencyjnym Lubniewice, gmina Lubniewice”.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach, ul. Jana Pawła II 51 w godzinach urzędowania (pokój nr 10, tel. 95 7 55 70 52).   

Od w/w decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp., za pośrednictwem Burmistrza Lubniewic w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.  


                                                                              Z up. Burmistrza Lubniewic
                                                                                    Waldemar Gatzka
                                                                                   Kierownik Referatu
                                                                              Inwestycji i Nieruchomości

                                                                                                                                                
-  Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w  Lubniewicach, dn.  14.01.2021 r. (przez 14 dni) 
- Wywieszono na słupie ogłoszeniowym w Lubniewicach , dn. 14.01.2021 r. (przez 14 dni). 
- Zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubniewicach – www.bip.lubniewice.pl.    

metryczka


Wytworzył: Joanna Kozakiewicz (14 stycznia 2021)
Opublikował: Waldemar Gatzka (14 stycznia 2021, 14:28:00)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (14 stycznia 2021, 14:28:38)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 142