Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic18.12.2020

Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic

18.12.2020

Lubniewice, dnia 18.12.2020 r. 

IN.6733.02.2020                                                                                                                                 
OBWIESZCZENIE 
Burmistrza Lubniewic 
o zebranym materiale dowodowym w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
 
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293) oraz art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 256; zw. dalej Kpa) 

zawiadamiam 

iż w prowadzonym przez Burmistrza Lubniewic postępowaniu administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  w zakresie: 

„budowa stacji transformatorowej wraz z budową elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15kV i niskiego napięcia nn 0,4kV oraz demontaż napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia SN-15kV na terenie działek o nr ewid. 842, 845, 847/4, 846, 847/1, 847/5, 849/15, 849/19, 849/23, 849/20, 849/21, 849/22, 849/3, 849/6, 970/1, 963/5, 970/2, 963/7 położonych w obrębie ewidencyjnym Lubniewice, gmina Lubniewice” - dokonano uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, przez:
 
1) Starostę  Sulęcińskiego, ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin - w zakresie ochrony gruntów rolnych- uzgodniono w myśl art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj.: w przypadku nie zajęcia stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie - uzgodnienie uważa się za dokonane. 
2) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp. - zgodnie z art. 53 ust 4. pkt 8 w/w ustawy w odniesieniu do innych niż wymienione w pkt 7 obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody - uzgodniono w myśl art. 53 ust. 5c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj.: w przypadku nie zajęcia stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 21 dni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie - uzgodnienie uważa się za dokonane. 
3) Zarząd Dróg Wojewódzkich - zgodnie z art. 53 ust 4. pkt 9 w/w ustawy w zakresie obszaru przyległego do pasa drogowego drogi wojewódzkiej - uzgodniono w myśl art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj.: w przypadku nie zajęcia stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie - uzgodnienie uważa się za dokonane. 
  
Jednocześnie informuję, że został zgromadzony materiał dowodowy wymagany do wydania w/w decyzji, z którym można się zapoznać i co, do którego można się wypowiedzieć w terminach określonych w poniższym pouczeniu. 

Z możliwością wypowiedzenia się co do zgromadzonego materiału dowodowego można skorzystać w terminie 7 dni, licząc od upływu 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości. 

Wnioski i zastrzeżenia można składać do Urzędu Miejskiego w Lubniewicach - (I piętro pokój nr 10, tel. 95 755 70 52 wew. 2). 
  
                                                                                              
  
  
Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w  Lubniewicach, dn.  18.12.2020r. (przez 21 dni) 
- Wywieszono na słupie ogłoszeniowym w Lubniewicach , dn. 18.12.2020r. (przez 21 dni). 
- Zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubniewicach – www.bip.lubniewice.pl. 
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Kozakiewicz (18 grudnia 2020)
Opublikował: Waldemar Gatzka (18 grudnia 2020, 12:23:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 114